ST OG SMILEDNYHEDE

BT - - NYHEDER -

FREDIAG MADRTS

20. 2015 Regn­bu­e­plad­sen

GRA­FIK: FA­GER­HEIM/ ÖBERG. Tekst: Bir­ger Ager­toft Andersen. Fo­to: Goog­le

Jør­gen Saug­s­ted an­kom­mer til Kø­ben­havns By­rets af­de­ling for Fo­gedsa­ger i Heste­møl­le­stræ­de 6, hvor han sæt­ter sig til at ven­te med sin lad­te rif­fel gemt i en med­bragt skind­ta­ske.

Den flyg­te­de dom­mer­fuld­mæg­tig er lø­bet til en nær­lig­gen­de café for at rin­ge 112, men har held til at pra­je en til­kaldt po­li­ti­bil og ud­pe­ge den flyg­ten­de Jør­gen Saug­s­ted.

Jør­gen Saug­s­teds eks- svi­ger­søn og hans ad­vo­kat an­kom­mer til ret­tens lo­ka­ler og ven­ter sam­men med den se­ne­re ger­nings­mand på, at rets­mø­det ef­ter pla­nen kan be­gyn­de kl. 10.00.

Den 67- åri­ge Jør­gen Saug­s­ted har af­fy­ret al­le si­ne seks med­brag­te pa­tro­ner in­de i rets­byg­nin­gen og for­la­der nu ro­ligt ger­nings­ste­det til fods ad Far­ver­ga­de mod rå­d­hu­set.

En ung mand­lig dom­mer­fuld­mæg­tig, der har over­ta­get den kon­flikt­fyld­te samvær­s­sag fra en kvin­de­lig kol­le­ga, som mor­fa­de­ren har kla­get over til rets­præ­si­den­ten, an­kom­mer til retslo­ka­le 2 i stu­e­plan og lå­ser i før­ste om­gang kun sig selv ind. Kort ef­ter kal­des par­ter­ne ind.

Den livs­far­ligt sår­e­de svi­ger­søn vak­ler ud i Heste­møl­le­stræ­de, hvor han fal­der om ved ind­gan­gen til fo­ged­ret­ten. Ti­l­i­len­de går i gang med at gi­ve ham første­hjælp og for­sø­ger at be­ro­li­ge ham. Han blø­der fra en arm, en fod, bry­stet samt ma­vere­gio­nen.

der når at flyg­te ud ad en bag­dør, mens Jør­gen Saug­s­ted først sår­er sin svi­ger­søn og straks ef­ter

Den stærkt blø­de­n­de svi­ger­søn kom­mer på be­ne­ne og flyg­ter ud fra retslo­ka­let, hvor­ef­ter han for­sø­ger at gem­me sig bag en dør i et an­det lo­ka­le. An­dre til­ste­de­væ­ren­de i byg­nin­gen flyg­ter i pa­nik ud på ga­den el­ler lå­ser sig in­de på an­dre eta­ger.

Jør­gen Saug­s­ted går iføl­ge bil­le­der på ret­tens vi­deo­over­våg­ning sø­gen­de rundt i rets­byg­nin­gen med sit vå­ben for­an sig og for­sø­ger to gan­ge at få ram på sin eks- svi­ger­søn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.