Ter­ror- til­tag får god mod­ta­gel­se

Ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen får over­ord­net ros for de skridt, hun vil ta­ge i kam­pen mod ter­ror

BT - - NYHEDER - Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TER­R­OR­PAK­KE

Sø­ren Ploug Lil­mo­es, Jan Bjer­re Laurid­sen og Na­ja Dan­da­nell Ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sens ( S) til­tag mod ter­ror, som blev af­slø­ret for of­fent­lig­he­den i går af­tes, får ro­sen­de ord med på vej­en fra bå­de høj­re og ven­stre si­de i Fol­ke­tin­get.

Men når ta­len fal­der på tempoet for ini­ti­a­ti­ver­ne og be­ho­vet for yder­li­ge­re un­der­sø­gel­ser, for­svin­der enig­he­den.

» Jeg sy­nes, at der pe­ges på nog­le rig­ti­ge ho­ved­om­rå­der, men det er en slap om­gang, når det gæl­der hand­ling. Det er hen­sig­ter, man vil over­ve­je, og man vil be­de nog­le vur­de­re, men der er for lidt hand­ling, « si­ger retsord­fø­rer Pe­ter Skaarup ( DF).

Han bak­kes op af Ven­stres retsord­fø­rer.

I bor­ger­lig ret­ning

» Jeg glæ­der mig over, at re­ge­rin­gen til­sy­ne­la­den­de fun­da­men­talt æn­drer retspo­li­tisk pro­fil i den ret­ning, vi bor­ger­li­ge par­ti­er har øn­sket i lang tid. Men jeg er lidt be­kym­ret for, at det he­le en­der i ud­valg og pro­ces­su­el­le ting og me­get lidt i re­el­le hand­lin­ger, « si­ger Kar­sten Lauritzen.

Mette Fre­de­rik­sen be­der nu på bag­grund af den re­de­gø­rel­se, hun har mod­ta­get fra for­skel­li­ge myn­dig­he­der om for­lø­bet op til ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn, myn­dig­he­der og eks­per­ter vur­de­re en stri­be kon­kre­te til­tag. Der skal blandt an­det kig­ges på prak­sis for prø­ve­løsla­del­ser, fore­byg­gel­se af ra­di­ka­li­se­ring i fængs­ler og bed­re sam­ar­bej­de mel­lem myn­dig­he­der.

» Vi kan al­le­re­de nu se, at der er om­rå­der, hvor myn­dig­he­der­ne kan bli­ve bed­re. Der teg­ner sig et klart bil­le­de af, at vi som sam­fund kan og skal gø­re det bed­re. Der er be­hov for et kri­tisk ef­ter­syn, « be­grun­der Mette Fre­de­rik­sen til­ta­ge­ne. Hun vil sik­re, at op­følg­nin­gen mun­der ud i kon­kre­te ini­ti­a­ti­ver på bå­de den kor­te og lan­ge ba­ne.

En­heds­li­stens retsord­fø­rer Per­nil­le Skip­per op­for­drer de bor­ger­li­ge til at slå koldt vand i blo­det.

» Det vil­le væ­re uvær­digt og po­puli­stisk, hvis man - i for­sø­get på at vir­ke som en hand­le­kraf­tig po­li­ti­ker - ba­re be­gynd­te at gen­nem­fø­re al­ting uden at over­ve­je det el­ler tæn­ke sig om. Jeg sy­nes ik­ke, der er no­get som helst for­gjort i, at man tæn­ker sig om, før man la­ver vold­som­me æn­drin­ger i vo­res straf­fe­lov­giv­ning og af­so­nings­me­to­der. «

Godt ramt

Jo­hn Hat­ting, der er for­mand for Kri­mi­nal­forsorgs­for­e­nin­gen, er klar til at ud­de­le bå­de ros og kri­tik til ter­r­or­til­ta­ge­ne.

» Nog­le ting er vir­ke­lig godt ramt. Det hand­ler især om øget an­ven­del­se af per­sonun­der­sø­gel­ser, så man bli­ver klo­ge­re på, hvad det er for men­ne­sker, der kom­mer ind i Kri­mi­nal­forsor­gen. Og så selv­føl­ge­lig sam­ar­bej­det mel­lem myn­dig­he­der­ne, « si­ger han og ud­dy­ber:

» Vi har set alt for man­ge ek­semp­ler på, at ind­sat­te er fal­det mel­lem nog­le sto­le. At der, hvor Kri­mi­nal­forsor­gen slip­per, skul­le kom­mu­ner ta­ge over. Vi har set man­ge ek­semp­ler på, at det ik­ke er sket. «

Der­i­mod un­drer han sig over tan­ker­ne i for­hold til prø­ve­løsla­del­se.

» I dag kan der gi­ves af­slag på prø­ve­løsla­del­se, hvis man har be­gå­et me­get al­vor­lig kri­mi­na­li­tet, hvis man er fal­det til­ba­ge til ny kri­mi­na­li­tet hur­tigt el­ler har for­brudt sig mod fængs­lets reg­ler. Der er al­le­re­de vi­de be­fø­jel­ser til at gi­ve af­slag, og der­for kan jeg bli­ve nervøs, når man rej­ser det spørgs­mål. Det kan væ­re en gli­de­ba­ne mod ge­ne­relt at bru­ge prø­ve­løsla­del­ser min­dre. Det vil jeg væ­re stærkt imod. Det er et godt red­skab til at hol­de hånd i han­ke med den ind­sat­te, « si­ger Jo­hn Hat­ting.

Ju­stits­mi­ni­ste­ren har ind­kaldt retsord­fø­rer­ne til en op­føl­gen­de drøf­tel­se af til­ta­ge­ne i næ­ste uge.

Af­so­ning:

Der kan i fængs­ler­ne væ­re al­vor­li­ge pro­ble­mer med ind­sat­te, der ik­ke respek­te­rer spil­le­reg­ler­ne. Der er be­hov for at over­ve­je, hvil­ken be­tyd­ning det skal ha­ve un­der en se­ne­re straf­fesag. Der er be­hov for at se på, at ret­ten i hø­je­re grad skal kun­ne læg­ge vægt på, at en per­son un­der af­so­ning fle­re gan­ge har over­t­rå­dt spil­le­reg­ler­ne, når der skal ta­ges stil­ling til, om der er grund­lag for va­re­tægts­fængs­ling

Per­sonun­der­sø­gel­ser:

Sam­fund­stje­ne­ste:

Sam­fund­stje­ne­ste skal bru­ges, hvor det kan for­hin­dre og mod­vir­ke et liv med kri­mi­na­li­tet. Til gen­gæld skal sam­fund­stje­ne­ste ik­ke an­ven­des, når der er ta­le om for­hær­de­de kri­mi­nel­le

Sam­ar­bej­det

mel­lem myn­dig­he­der: Der er be­hov for at se på sam­ar­bej­det mel­lem myn­dig­he­der­ne i for­bin­del­se med løsla­del­se bå­de ef­ter af­so­ning og ef­ter va­re­tægts­fængs­ling

Fore­byg­gel­se

af ra­di­ka­li­se­ring i fængs­ler: Der har ik­ke væ­ret til­stræk­ke­lig klar­hed over hånd­te­rin­gen af tegn på ra­di­ka­li­se­ring hos ind­sat­te i Kri­mi­nal­forsor­gen

Be­ram­mel­se

ved dom­sto­le­ne: Straf­fesa­ger skal be­hand­les ved dom­sto­le­ne hur­tigst mu­ligt.

Ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S) vars­ler til­tag i form af en lang ræk­ke punk­ter - her­i­blandt stram­me­re reg­ler for prø­ve­løsla­del­ser - ef­ter ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn.

Fo­to: Si­mon Læs­søe Be­tin­ge­de dom­me er ik­ke for for­hær­de­de kri­mi­nel­le. Der er be­hov for at se på, om myn­dig­he­der­ne re­a­ge­rer, når vil­kå­re­ne for en be­tin­get dom ik­ke over­hol­des. Og vi skal se på, om den be­tin­ge­de dom i til­stræk­ke­ligt om­fang ind­går i en ny sam­let straf, hvis den døm­te be­går ny kri­mi­na­li­tet Der er be­hov for at se på, om man kan op­ti­me­re de per­sonun­der­sø­gel­ser, der ud­ar­bej­des af en sig­tets per­son­li­ge for­hold. Bl. a. om der skal ska­bes stør­re ens­ar­tet­hed og klar­hed over indstil­lin­ger­ne i så­dan­ne un­der­sø­gel­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.