Rets­mø­de om ak­tion end­te uden re­sul­tat

BT - - NYHEDER - Thomas Nør­gaard Andersen og Jas­mi­na Bli­chert Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

RY­A­NAIR

Gårs­da­gens ha­ste­ind­kald­te rets­mø­de i kølvan­det på ons­da­gens ak­tio­ner mod Ry­a­nair i Kø­ben­havns Luft­havn end­te uden en af­gø­rel­se.

Ar­bejds­ret­ten har, op­ly­ser Ser­vi­ce­for­bun­det iføl­ge dr. dk, be­slut­tet at gen­op­ta­ge sa­gen på tors­dag den 26. marts, hvor ret­ten i for­vej­en skal be­hand­le den over­ord­ne­de sag ved­rø­ren­de LO mod Ry­a­nair. De­mon­stran­ter­ne holdt ons­dag Ry­a­nair- fly­et fra at få tan­ket ben­zin og bli­ve klar til start, hvil­ket med­før­te en for­sin­kel­se på tre ti­mer.

Fly­et blev holdt på jor­den i pro­test mod, at lav­pris­sel­ska­bet har af­vist at teg­ne dan­ske overenskom­ster med me­d­ar­bej­de­re, der skal ar­bej­de for sel­ska­bet i Kø­ben­havns Luft­havn.

Fo­re­lø­big har sel­ska­bet kun én ru­te mel­lem Dublin og Ka­strup, men ud­vi­der se­ne­re i marts med ru­ter til London, Warszawa og Mila­no.

Det var HK/ Dan­mark, 3F, Ser­vi­ce­for­bun­det, Dansk Me­tal og Blik- og Rør­ar­bej­der­for­bun­det, som blev truk­ket i ret­ten af Ry­a­nair, ef­ter fly­sel­ska­bet med eg­ne ord hav­de tabt 135.000 kro­ner på for­sin­kel­sen.

Fle­re pro­teste­re­de over Ry­a­nair i Kø­ben­havns Luft­havn i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.