Hvor­for skul­le Vigg

66- åri­ge Vig­go Pe­ter­sen dø­de på drabssigtet sy­geple­jer­skes vagt

BT - - NYHEDER - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk mil­le@ bt. dk

AF­DØD

Maria Ru­nøe Møller Han el­ske­de li­vet. Og han var sta­dig frisk på at vin­de over den blæ­re­kræft, han hav­de kæm­pet mod den se­ne­ste tid, da han lør­dag den 28. fe­bru­ar blev ind­lagt på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus. Få ti­mer ef­ter var han død. En sy­geple­jer­ske på ho­spi­ta­let er nu sig­tet for må­ske at ha­ve ta­get sa­gen i egen hånd og af­gjort, at den 66- åri­ge Vig­go Pe­ter­sen skul­le ta­ge af­sked med li­vet før tid.

Tid­li­ge­re på må­ne­den var Vig­go Pe­ter­sen kom­met hjem ef­ter at ha­ve væ­ret i am­bu­lant be­hand­ling på sy­ge­hu­set i Næst­ved si­den jul. Der hav­de han få­et al­le de strå­le­be­hand­lin­ger, han skul­le, før han kun­ne kom­me hjem igen.

Hans hel­bred svin­ge­de i ti­den ef­ter mel­lem at væ­re fint og dår­ligt. Da han plud­se­lig fik det vær­re, be­slut­te­de hans kæ­re­ste gen­nem 27 år, Tina Han­sen, at han skul­le ind­læg­ges for at bli­ve tjek­ket og ob­ser­ve­ret.

Om­kring klok­ken 15 den 28. fe­bru­ar blev Vig­go Pe­ter­sen ind­lagt på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus. Han hav­de det skidt, men var end­nu ved godt mod. Fem en halv ti­me se­ne­re rin­ge­de Tina Han­sens te­le­fon. Det var sy­ge­hu­set. Vig­go Pe­ter­sen var so­vet ind.

» Det gi­ver ik­ke rig­tig no­gen me­ning, for han var li­vet op hen un­der af­ten, ef­ter han var ble­vet ind­lagt. Han hav­de det selv­føl­ge­lig dår­ligt, men det var ik­ke no­get, der vir­ke­de liv­stru­en­de, « si­ger Tina Han­sen og fort­sæt­ter:

» Han var en dej­lig mand, og han el­ske­de li­vet. Han hav­de et godt liv, og han el­ske­de si­ne børn. «

Hun hav­de der­for ik­ke fo­re­stil­let sig, at det var den be­sked, hun vil­le få.

» Trods at han hav­de væ­ret igen­nem en svær pe­ri­o­de med kræf­ten, var der sta­dig vil­jestyr­ke til at over­vin­de syg­dom­men, « si­ger hun.

Da­gen ef­ter fik hun end­nu en be­sked, hun ik­ke hav­de fo­re­stil­let sig. Po­li­ti­et kon­tak­te­de hen­de og for­tal­te, at der må­ske var no­get mistæn­ke­ligt ved Vig­go Pe­ter­sens død.

Og det var ik­ke kun Vig­go Pe­ter­sens død, der må­ske var mistæn­ke­lig.

Tre mi­ste­de li­vet

En 30- årig sy­geple­jer­ske blev søn­dag den 1. marts an­holdt af Sydsjæl­lands og Lol­landFalsters Po­li­ti, få ti­mer ef­ter hun hav­de af­slut­tet sin vagt på sy­ge­hu­set. Tre pa­tien­ter hav­de mi­stet li­vet, mens hun var på ar­bej­de. En af dem var 66- åri­ge Vig­go Pe­ter­sen.

Sy­geple­jer­sken blev sig­tet for at ha­ve dræbt ham og to an­dre pa­tien­ter, en mand og en kvin­de, samt sig­tet for at ha­ve for­søgt at dræ­be en fjer­de kvin­de­lig pa­tient.

Dra­be­ne og drabs­for­sø­get skal an­gi­ve­ligt ha­ve fun­det sted i tids­rum­met fra lør­dag 28. fe­bru­ar klok­ken 19 til søn­dag 1. marts klok­ken 07, hvor sy­geple­jer­sken var på ar­bej­de.

An­kla­ge­myn­dig­he­den sig­te­de den 30- åri­ge kvin­de ef­ter straf­fe­lovens pa­ra­graf 237. Det frem­går af den sig­tel­se, som an­kla­ger Jeanette Win­centz Andersen læ­ste op i Østre Lands­ret i sid­ste uge. ke­des ved­rø­ren­de den ene pa­tient, « lød det fra Jeanette Win­centz Andersen i ret­ten.

Glæ­de­de sig til som­me­ren

Tina Han­sen har ik­ke lyst til at ud­ta­le sig om sel­ve sa­gen, men hun for­tæl­ler, at Vig­go Pe­ter­sen hav­de set frem til som­mer­fe­ri­en, som skul­le til­brin­ges sam­men med fa­mi­li­en.

» Han glæ­de­de sig til, at vi skul­le på fe­rie på Born­holm, og vi skul­le så man­ge ting sam­men til som­mer, « si­ger Tina Han­sen, der dog glæ­der sig over, at Vig­go Pe­ter­sen nå­e­de at få en mas­se tid sam­men med fa­mi­li­en li­ge til det sid­ste.

Den 30- åri­ge kvin­de blev va­re­tægts­fængs­let i tre uger. Selv­om po­li­ti­et mistæn­ker hen­de for tre drab og et drabs­for­søg, fastslog dom­me­ren, at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.