’ Han var min bed­ste ven’

BT - - NYHEDER - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk Maria Ru­nøe Møller Do­ris Pe­ter­sen, Svend Aa­ge Pe­ter­sens en­ke

AF­DØD

mil­le@ bt. dk

Han vil­le væ­re fyldt 87 år i dag. Svend Aa­ge Pe­ter­sen nå­e­de dog al­drig at fejre sin fød­sels­dag. Lør­dag af­ten den 28. fe­bru­ar blev han ind­lagt på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus med vej­rtræk­nings­pro­ble­mer. Det skul­le bli­ve hans sid­ste nat.

Svend Aa­ge Pe­ter­sen er et af de for­mode­de of­re i sa­gen mod den 30- åri­ge sy­geple­jer­ske, der er mistænkt af Sydsjæl­lands og Lol­land Falsters Po­li­ti for at ha­ve dræbt tre pa­tien­ter, to mænd og en kvin­de. Men da Svend Aa­ge Pe­ter­sen gik på pen­sion, valg­te par­ret at flyt­te til Lol­land. Her har de bo­et i over 26 år, og sid­ste som­mer kun­ne de fejre kron­di­a­mant­bryl­lup med de­res Svend Aa­ge Pe­ter­sen fik kon­tre børn, ot­te bør­ne­børn og ti sta­te­ret kol i 2004, men har ol­debørn. si­den da le­vet et godt og lyk» Han var en rig­tig dej­lig ke­ligt liv. Det var først den 7. æg­te­mand. Når man har væja­nu­ar i år, at syg­dom­men for ret gift i 65 år, så læ­rer man al­vor be­gynd­te at slå igen­vir­ke­lig hin­an­den at ken­de. nem. Her var Svend Aa­ge Han var min bed­ste ven, « si­ind­lagt i ti da­ge på in­ten­si­v­af­ger Do­ris Pe­ter­sen og fort­sæt­ter:de­lin­gen på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus. » Jeg sav­ner ham. Det gør

» I ja­nu­ar sag­de de til mig, jeg vir­ke­lig. Om af­te­nen si­ger at det kun­ne gå beg­ge ve­je. jeg al­tid pænt god­nat til hans En­ten kla­re­de han den, el­ler dy­ne. « og­så kla­re­de han den ik­ke. Do­ris Pe­ter­sen har sta­dig Men han kom jo hjem igen, « svært ved at fin­de ho­ved og si­ger Do­ris Pe­ter­sen, som ha­le i sa­gen om den 30- åri­ge trods om­stæn­dig­he­der­ne sy­geple­jer­ske. Hun hå­ber der­for er glad for, at hen­des dog, at hun kan få lov til at mand en­de­lig har få­et fred. væ­re i fred for me­di­er­nes sø

» Han var rig­tig syg. Det ge­lys. kun­ne man mær­ke, « si­ger » Når jeg har væ­ret i skif­hun stil­le. te­ret­ten og få­et en ad­vo­kat på sa­gen, så ta­ger jeg hjem til mi­ne børn, så jeg kan få fred til at kom­me vi­de­re. Det skal nok gå alt sam­men, « si­ger hun.

Til­ba­ge i par­rets rød­ma­le­de hus sid­der Svend Aa­ge Pe­ter­sens 85- åri­ge en­ke Do­ris Pe­ter­sen. Hun har svært ved at tro, at hen­des mand gen­nem 65 år skul­le væ­re ble­vet slå­et ihjel.

» Vi ved jo ik­ke, hvad sy­geple­jer­sken har gjort el­ler ik­ke gjort, før hun er dømt. Men jeg har talt med po­li­ti­et, og de har en mi­stan­ke om, at Svend Aa­ge er ind­blan­det i sa­gen, « si­ger Do­ris Pe­ter­sen.

Ind­til vi­de­re har hun dog be­slut­tet sig for at op­fat­te døds­fal­det som en na­tur­lig kon­se­kvens af Svend Aa­ge Pe­ter­sens over ti års syg­doms­for­løb med lun­ge­li­del­sen kol, som gjor­de det svært for ham at træk­ke vej­ret.

» I hvert fald ind­til an­det er be­vist. Han nå­e­de kun at væ­re ind­lagt i to ti­mer, før jeg fik en op­ring­ning om, at han var so­vet stil­le ind, « si­ger hun.

Blev dår­lig i ja­nu­ar

Et stort savn

Min­der­ne er der dog in­gen, der kan ta­ge fra Do­ris Pe­ter­sen. Hun hu­sker, hvor­dan hun i en al­der af 15 år før­ste gang kig­ge­de Svend Aa­ge Pe­ter­sen i øj­ne­ne.

» Vi mød­tes på trap­pen ude for­an mit hus i lands­by­en Tul­strup. Svend Aa­ge bo­e­de li­ge over­for. Jeg kan ik­ke hu­ske, hvem der sag­de no­get først. Men det var kær­lig­hed ved før­ste blik, « si­ger hun og gri­ner hjerte­ligt.

Par­ret blev gift i en al­der af 19 og 21 år. Se­ne­re blev Svend Aa­ge Pe­ter­sen sko­vlø­ber i Sto­re Dy­re­ha­ve i Nord­s­jæl­land, og der­for flyt­te­de de med de­res tre børn i tje­ne­ste­bo­lig nær ha­ven.

Si­ger god­nat til dy­nen

Do­ris og Svend Aa­ge Pe­ter­sens fæl­les hjem på Lol­land. Do­ris Pe­ter­sen øn­sker ik­ke at stå frem med an­sigt på hver­ken hen­de selv el­ler sin af­dø­de mand. Fo­to: Goog­le Maps

En 30- årig kvin­de­lig sy­geple­jer­ske fra Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus er sig­tet for at stå bag fle­re mistæn­ke­li­ge døds­fald på sy­ge­hu­set på en nat­te­vagt, der løb fra lør­dag den 28. fe­bru­ar klok­ken 19 til søn­dag den 1. marts klok­ken 7. Her dø­de tre pa­tien­ter, og den 30- åri­ge kvin­de er sig­tet for at ha­ve dræbt dem med me­di­cin gi­vet med drop el­ler sprøjte. Hun er og­så sig­tet for at for­sø­ge at dræ­be en fjer­de pa­tient på sam­me må­de. På sin Fa­ce­book- si­de be­skrev hun iføl­ge Ek­stra Bla­det selv den trav­le nat­te­vagt om mor­ge­nen 1. marts. Her skrev hun, at det hav­de væ­ret den vær­ste no­gen­sin­de, at tre per­so­ner var dø­de, en hav­de få­et hjer­te­stop, og at der og­så hav­de væ­ret re­spira­tor­stop. Kvin­den skal sid­de va­re­tægts­fængs­let frem til 24. marts. Vig­go Pe­ter­sens og Svend Aa­ge Pe­ter­sens døds­an­non­cer i den lo­ka­le avis, Fol­ke­ti­den­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.