Fem fængs­let ef­ter skud­dra­ma i Fi­eld’s

Fem mænd er va­re­tægts­fængs­let iso­la­tion og sig­tet for drabs­for­søg ef­ter sky­de­ri­er ons­dag

BT - - NYHEDER - Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld sodr@ bt. dk

SKY­DE­RI I FI­ELD’S

Et sam­men­stød mel­lem to grup­pe­rin­ger i shop­ping­cen­tret Fi­eld’s på Ama­ger end­te i en dra­ma­tisk sku­depi­so­de ons­dag ved mid­dags­tid.

En grup­pe på fem og en grup­pe på fi­re af­fy­re­de ad­skil­li­ge skud mod hin­an­den, hvor en 17- årig mand blev ramt i ryg­gen og en 18- årig i ar­men.

Po­li­ti­et an­holdt ot­te af de ni mænd umid­del­bart ef­ter sky­de­ri­et, mens den ni­en­de mand sta­dig er på fri fod. Ved gårs­da­gens grund­lovs­for­hør var de ot­te mænd, al­le i al­de­ren 17- 26, sig­tet for drabs­for­søg.

En grup­pe på fem me­nes at ha­ve ind­ledt tu­mul­ten i shop­ping­cen­tret, som end­te i et sky­de­ri i par­ke­rings­a­re­a­let, der ram­te to fra den an­den grup­pe. De fem skal nu va­re­tægts­fængs­les i 13 da­ge i iso­la­tion. De næg­ter sig al­le skyl­di­ge.

I den an­den grup­pe­ring på fi­re per­so­ner er blandt an­det de to sår­e­de og den sta­dig ef­ter­ly­ste mand. De tre af dem, som po­li­ti­et nå­e­de at få fat i, blev li­ge­le­des tors­dag frem­stil­let i grund­lovs­for­hør. Her be­slut­te­de dom­me­ren at op­ret­hol­de an­hol­del­sen i tre døgn.

Én fort­sat ind­lagt

Man­den, der blev ramt i ryg­gen, er sta­dig ind­lagt og var der­for ik­ke til ste­de i dom­mer­vag­ten i går. Den an­den sår­e­de mand mød­te op med ar­men i slyn­ge og iført ho­spi­tal­støj.

Grund­lovs­for­hø­ret fo­re­gik for luk­ke­de dø­re og Kø­ben­havns Po­li­ti er sta­dig spar­som med op­lys­nin­ger om, hvor­vidt mo­ti­vet kan væ­re ban­de­re­la­te­ret.

» Der er ik­ke no­get, der ty­der på, at det her er op­træk til en ny ban­de­kon­flikt. Vi me­ner, at der er ta­le om en uove­r­ens­stem­mel­se mel­lem to grup­pe­rin­ger, hvor en per­son er med­lem af en ban­de, « si­ger Lau Thy­ge­sen, vi­cepo­li­ti­kom­mis­sær i Kø­ben­havns Po­li­ti.

Mu­lig for­bin­del­se til an­det sky­de­ri

Iføl­ge op­lys­nin­ger til BT ar­bej­der po­li­ti­et blandt an­det ud fra, at op­gø­ret i Fi­eld’s kan ha­ve for­bin­del­se til et sky­de­ri i Her­lev nat­ten til tors­dag i sid­ste uge.

Her blev en 21- årig mand livs­far­ligt sår­et af skud i ma­ven, da han sam­men med to kammerater kør­te rundt i om­rå­det om­kring be­bo­el­ses­kvar­te­ret Per­sil­le­ha­ven i Her­lev. Plud­se­lig blev bi­len be­skudt, men kun den 21- åri­ge blev ramt. Han er sta­dig ind­lagt, men hans til­stand mel­des sta­bil.

Hver­ken le­de­ren af sek­tio­nen for per­son­far­lig kri­mi­na­li­tet ved Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti, Hans Chri­sti­an Ton­ne­sen, el­ler le­de­ren af Kø­ben­havns Po­li­tis af­de­ling for or­ga­ni­se­ret kri­mi­na­li­tet, vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Lau Thy­ge­sen, øn­sker at kom­men­te­re, om po­li­ti­et ser en for­bin­del­se mel­lem de to sky­de­ri­er.

Po­li­ti­et var mødt talstærkt op ved shop­ping­cen­tret Fi­eld’s på Ama­ger i Kø­ben­havn ons­dag mid­dag, ef­ter skud var ble­vet af­fy­ret i par­ke­rings­kæl­de­ren un­der cen­tret. Fo­to: Uf­fe Weng

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.