An­holdt kendt af PET for vildt våbenkøb

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld

SKY­DE­RI I FI­ELD’S

sodr@ bt. dk

En af de an­hold­te ef­ter ons­da­gens dra­ma­ti­ske skudop­gør i shop­ping­cen­tret Fi­eld’s på Ama­ger er i for­vej­en en sær­de­les kendt fi­gur hos po­li­ti­et.

BT kan af­slø­re, at den nu 25- åri­ge mand i for­å­ret 2012 var en af de in­vol­ve­re­de i et spek­taku­lært våbenkøb af to AK- 47 au­to­ma­tri­f­ler, som PET fryg­te­de skul­le bru­ges til en ter­r­or­hand­ling.

Det ud­lø­ste 27. april 2012 en stor­stilet po­li­ti­ak­tion, hvor po­li­ti­et og PET slog til på fle­re adres­ser i Her­lev- om­rå­det. Tre un­ge mænd blev an­holdt og da­gen ef­ter fængs­let for vå­ben­kø­bet af de to au­to­ma­tri­f­ler, der var ble­vet af­talt og gen­nem­ført da­gen in­den ved Ha­reskov S- togs­sta­tion.

Si­den kom det dog frem, at det i vir­ke­lig­he­den var en hem­me­lig agent fra PET, der hav­de op­t­rå­dt som sæl­ger af de to au­to­ma­tri­f­ler, som i vir­ke­lig­he­den ik­ke var i stand til at sky­de.

De tre an­hold­te blev i før­ste om­gang sig­tet ef­ter ter­r­or­pa­ra­graf­fen, men po­li­ti­et æn­dre­de si­den an­kla­gen til en knap så al­vor­lig - nem­lig ulov­lig vå­ben­be­sid­del­se - hvad der end­te med at ko­ste den nu 25- åri­ge mand en dom på halvan­det års fængsel og en be­tin­get ud­vis­ning af Dan­mark ved Ret­ten på Fre­de­riks­berg.

Han er des­u­den og­så dømt for narko.

Den 25- åri­ge blev an­holdt ved Fi­eld’s ons­dag kl. 12.48. Sam­men med de syv an­dre i sa­gen om sky­de­ri­et i shop­ping­cen­te­ret er han sig­tet for for­søg på mand­drab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.