DET STØR­STE SH

I dag kan vi al­le over­væ­re en stor­slå­et fo­re­stil­ling, som der går år­ti­er imel­lem op­fø­rel­sen af – den stør­ste sol­for­mør­kel­se her­hjem­me i 54 år. Et ene­stå­en­de kos­misk til­fæl­de gør showet mu­ligt

BT - - NYHEDER - Lars Hen­rik Aagaard lha@ ber­ling­s­ke. dk

EKLIP­SE

AAL­BORG

Det hæv­des, at man ik­ke kan se ind i frem­ti­den.

Men astro­no­mer kan, og i dag får vi syn for sagn.

Om­kring klok­ken 09.40 be­gyn­der Må­nen lang­somt at be­væ­ge sig ind for­an So­len.

AAR­HUS

ODEN­SE

KØ­BEN­HAVN Og cir­ka klok­ken 10.50 – lidt af­hæn­gig af, hvor du måt­te be­fin­de dig i lan­det – vil me­re end fi­re fem­te­dele af solski­ven væ­re dæk­ket af Jor­dens sto­re sa­tel­lit.

Det bli­ver den før­ste sol­for­mør­kel­se i Dan­mark i næ­sten 16 år. Og den stør­ste si­den 1961.

» I Dan­mark bli­ver det så dun­kelt un­der for­mør­kel­sen,

BORN­HOLM

D væ­re på Færø­er­ne, der sam­fa­re for at bræn­de net­hin­den men med nor­ske Sval­bard af. For So­len vil slet ik­ke væ­re der.bli­ver det ene­ste sted på land, hvor man vil kun­ne op­le­ve et ene­ste, der vil væ­re to­tal sol­for­mør­kel­se i den­ne syn­ligt, vil væ­re en mæg­tig, om­gang. rund og helt mørk ski­ve, Må

Fæ­rin­ger­ne for­ven­ter, at nen, samt det bjerg­ta­gen­de be­folk­nings­tal­let vi sti­ge med syn af So­lens funk­len­de koop mod 20 pro­cent, for­di tu­ro­na – dens at­mos­fæ­re. sin­der af men­ne­sker ver­den » Det er svært at be­skri­ve over har sat kur­sen mod de 18 sy­net, og det er nær­mest for­blæ­ste nor­dat­lan­ti­ske øer umu­ligt at fan­ge på film. for at få sig en na­tu­ro­p­le­vel­se Men jeg op­le­ver det som at for li­vet. kig­ge på en per­lemor­s­ag­tig

» Fo­re­lø­big ser vej­r­ud­sig­ten glød om­kring et sort hul på loven­de ud. Hvis der er skyhim­len. Helt fan­ta­stisk, « sif­rit, vil stjer­ner­ne blin­ke på ger astro­no­men, der tid­li­ge­re en sort him­mel, selv om so­len har væ­ret vid­ne til tre to­ta­le for længst vil væ­re stå­et op, « sol­for­mør­kel­ser for­skel­li­ge for­tæl­ler han. ste­der på klo­den.

På Færø­er­ne vil den to­ta­le for­mør­kel­se va­re i li­ge godt to mi­nut­ter. I dis­se in­ten­se 125 se­kun­der kan man som no­get ene­stå­en­de se di­rek­te på So­len med det blot­te øje el­ler gen­nem en kik­kert – uden at man får svært ved at se far­ver. Skyg­ger­ne bli­ver skar­pe og him­len helt mør­ke­blå. Hvis ba­re det er no­gen­lun­de skyfrit, bli­ver det en magisk op­le­vel­se, « lover Ole J. Knudsen, astro­nom og tid­li­ge­re pla­ne­ta­ri­e­le­der på Steno Mu­se­et i Aar­hus.

På sel­ve da­gen vil Ole J. Knudsen dog ik­ke be­fin­de sig i Dan­mark. Han vil i ste­det

Su­per­må­ne

På Jor­den kan vi tak­ke et ene­stå­en­de kos­misk til­fæl­de for, at vi op­le­ver sol­for­mør­kel­ser på net­op den må­de.

So­lens di­a­me­ter er cir­ka 400 gan­ge stør­re end Må­nens. Til gen­gæld be­fin­der So­len sig om­trent 400 gan­ge læn­ge­re bor­te end Må­nen. Hvil­ket be­vir­ker, at solski­ven og må­neski­ven er stort set li­ge sto­re set fra Jor­den. Beg­ge dæk­ker et cir­ku­lært are­al af him­len på cir­ka en halv grad.

Må­nens af­stand fra Jor­den er imid­ler­tid ik­ke fast­låst, hvil­ket især skyl­des, at den be­væ­ger sig i en el­lip­se om­kring Jor­den. I lø­bet af et år kan dens af­stand va­ri­e­re fra over 400.000 ki­lo­me­ter til un­der 360.000 ki­lo­me­ter.

Hvis Må­nen be­væ­ger sig ind for­an So­len, når den er længst fra Jor­den i sin ba­ne, er dens ski­ve ik­ke helt stor nok til fuld­stæn­dig at skju­le So­len og der­med ska­be en per­fekt, to­tal sol­for­mør­kel­se. I ste­det vil man op­le­ve en ring­for­met sol­for­mør­kel­se.

I dag er vi imid­ler­tid langt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.