HOW PÅ JOR­DEN ’’

BT - - NYHEDER - Ole J. Knudsen, astro­nom

Det er svært at be­skri­ve sy­net, og det er nær­mest umu­ligt at fan­ge på film. Men jeg op­le­ver det som at kig­ge på en per­lemor­s­ag­tig glød om­kring et sort hul på him­len. Helt fan­ta­stisk

hel­di­ge­re stil­let. I går var Må­nen nem­lig næ­sten re­kordtæt på Jor­den: 357.500 ki­lo­me­ter. Det in­de­bæ­rer, at må­neski­ven vil ta­ge sig over­or­dent­lig mæg­tig ud og væ­re i stand til – set fra Færø­er­ne el­ler Sval­bard – at skyg­ge kom­plet for So­len.

En­de­lig ind­træf­fer den stor­slå­e­de be­gi­ven­hed nøj­ag­tig sam­me dag som for­årsjævn­døgn, alt­så da­gen hvor nat og dag er li­ge lan­ge. Det bli­ver med an­dre ord en sol­fest ( og må­ne­fest) uden li­ge.

Hvis man i da­gens an­led­ning ta­ger ud på lan­det, kan man må­ske væ­re hel­dig at op­le­ve sy­net af fug­le og hus­dyr, der fal­der til ro, for­di de tror, at So­len er ved at gå ned.

Mens mør­ket til­ta­ger, kan mur­sej­le­re og sva­ler fin­de på at sæt­te sig til hvi­le for at af­ven­te nat­ten. Frit­gå­en­de høns vral­ter må­ske ind i høn- se­hu­set, og kø­er­ne på mar­ken kan fin­de på at tra­ske hen til mark­s­kel­let, for­di de tror, at de nu skal i stald og mal­kes.

Men og­så vi men­ne­sker bli­ver på­vir­ket. Selv om man be­fin­der sig in­den­for og slet ik­ke er be­vidst om sol­for­mør­kel­sen, vil man fra cir­ka 15- 20 mi­nut­ter før for­mør­kel­sens mak­si­mum mær­ke et mar­kant fald i dags­ly­sets in­ten­si­tet. Det vil si­ge, at vi kom­mer til at op­le­ve i alt 30- 40 mi­nut­ter med skum­rings­ag­ti­ge til­stan­de.

Sam­ti­dig kan vind­ha­stig­he­den fal­de en anel­se, for­di luf­ten til­fø­res min­dre ener­gi. Un­der sol­for­mør­kel­sen 11. au­gust 1999 faldt mid­del­vind­ha­stig­he­den i det syd­li­ge Eng­land med 0,7 me­ter pr. se­kund iføl­ge me­te­o­r­o­lo­gi­ske må­lin­ger.

På til­sva­ren­de vis har man i Tys­kland, hvor over fem pro- cent af ener­gi­pro­duk­tio­nen kom­mer fra sol­kraft, for­be­redt sig på et for­holds­vis mar­kant fald i ener­gi­pro­duk­tio­nen på i dag, i hvert fald hvis der ik­ke er over­sky­et.

Øje­for­bræn­ding

Men spørgs­må­let er, om det over­ho­ve­det er no­gen god idé at gå ud for at op­le­ve sol­for­mør­kel­sen. Al­le au­to­ri­te­ter ad­va­rer mod at se di­rek­te på So­len, med­min­dre man er i be­sid­del­se af sær­li­ge sol­for­mør­kel­ses­bril­ler.

Iføl­ge pro­fes­sor og over­læ­ge ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Jan U. Prau­se kan man øde­læg­ge sy­net på et øje­blik, og han for­kla­rer, hvad der sker, hvis man stir­rer di­rek­te på So­len, selv un­der en del­vis for­mør­kel­se:

» I lø­bet af se­kun­der op­var­mes bå­de net­hin­de og de un­der­lig­gen­de far­ve­de lag til tem­pe­ra­tu­rer højt over ko­ge­punk­tet, hvor­ved der dan­nes en tred­je­grads­for­bræn­ding. Ef­ter uger he­ler sår­et op med et sort ar, og der er kom­met en va­rig blind plet i net­hin­den, hvor læ­se­sy­net op­hø­rer med at fun­ge­re de­fi­ni­tivt. «

Af sam­me år­sag rå­der han dan­sker­ne til at nø­jes med at se for­mør­kel­sen i fjern­sy­net.

Der er imid­ler­tid god grund til ik­ke at sny­de sig selv for op­le­vel­sen – hvad en­ten det måt­te bli­ve for­an flim­me­ren el­ler med sær­li­ge be­skyt­tel­ses­bril­ler på.

Den næ­ste sol­for­mør­kel­se på vo­res bred­degra­der ind­træf­fer først om godt seks år og bli­ver en trist af­fæ­re i for­hold til den ak­tu­el­le, idet højst en tred­je­del af solski­ven bli­ver dæk­ket af Må­nen. El­lers må man drik­ke af Li­vets Kil­de og hol­de sig gå­en­de til fre­dag den 25. maj 2142, hvor Dan­mark får sin før­ste to­ta­le sol­for­mør­kel­se si­den 1851.

Men i øv­rigt af­hæn­ger alt af vej­ret i dag. DMI skri­ver i lands­ud­sig­ten for i dag, at de sy­døst­li­ge eg­ne må­ske får lidt sol først på da­gen, men el­lers bli­ver det mest sky­et, og i de nord­li­ge og øst­li­ge eg­ne kom­mer der lidt regn i da­gens løb.

Skul­le sky­er­ne vi­se sig at dæk­ke he­le lan­det, kan man ven­te tå­l­mo­digt i et halvt års tid og stå op me­get tid­ligt om mor­ge­nen 28. sep­tem­ber. Da ind­træf­fer nem­lig en af de ret sjæld­ne to­ta­le må­ne­for­mør­kel­ser i Dan­mark, hvor Jor­dens skyg­ge vil fal­de på Må­nen.

2015 er i sand­hed et stort astro­no­misk år på vo­res bred­degra­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.