Clark­son på vej til­ba­ge

Top Gear- vært gør må­ske co­me­ba­ck, men BBC har ét spe­ci­elt krav

BT - - NYHEDER - Jon Kir­ke­terp Jør­gen­sen jo­jr@ bt. dk

TV

Den sus­pen­de­re­de Top Gear- vært Je­re­my Clark­son er mu­lig­vis på vej til­ba­ge som vært på det ul­tra- po­pu­læ­re bil- pro­gram. I hvert fald skri­ver den en­gel­ske avis Daily Mail, at BBC vil la­de Clark­son stå i spid­sen for bil­pro­gram­met, hvis han ac­cep­te­rer en en­kelt be­tin­gel­se.

Han skal la­de BBC an­sæt­te en slags ba­by­sit­ter, der skal sør­ge for, at Clark­son ik­ke la­ver me­re bal­la­de, end han al­le­re­de har gjort.

I sid­ste uge valg­te BBC at sus­pen­de­re Clark­son ef­ter en epi­so­de, hvor han end­te i et stør­re skæn­de­ri med en pro­du­cer på pro­gram­met. Et en­gelsk me­die rap­por­te­re­de, at Clark­son hav­de slå­et pro­du­ce­ren, men til BBC op­ly­ste kun, at Clark­son og pro­du­ce­ren hav­de haft et ’ højlydt skæn­de­ri’.

Men nu for­ly­der det alt­så fra en ano­nym BBC- kil­de, at Clark­son kan få lov til at kom­me til­ba­ge. Hans ba­by­sit­ter - der bli­ver øver­ste chef for pro­gram­met - skal hol­de styr på Je­re­my Clark­son, der er ble­vet upo­pu­lær blandt al­ver­dens mi­no­ri­te­ter for ned­sæt­ten­de ud­ta­lel­ser.

Iføl­ge Daily Mail me­ner BBC, at den nu­væ­ren­de le- den­de pro­du­cer på Top Gear er alt for go­de ven­ner med Clark­son. Og det be­ty­der, at han ik­ke for­mår at sty­re den kon­tro­ver­si­el­le og po­pu­læ­re tv- vært uden om dår­li­ge sa­ger. Clark­son og pro­du­ce­ren har gå­et på sam­me pri­vatsko­le som børn, og de har ar­bej­det sam­men på Top Gear i en år­ræk­ke.

For­nær­mer alt og al­le

Episo­den, der ko­ste­de Clark­son en sus­pen­de­ring, var drå­ben, der fik bæ­ge­ret til at fly­de over for BBC, der sen­der Top Gear. I maj 2014 fik tv- vær­ten sin sid­ste ad­var­sel, da han ind­s­kød et ra­ci­stisk ord i en bør­ne­rem­se - for rul­len­de ka­me­ra­er. In­den da hav­de han for­nær­met bå­de mus­li­mer, me­xi­ca­ne­re og ar­gen­ti­ne­re un­der op­ta­gel­ser­ne til bil­pro­gram­met.

Da BBC sus­pen­de­re­de Je­re­my Clark­son, af­ly­ste de sam­ti­dig øje­blik­ke­ligt de re­ste­ren­de tre af­snit af den­ne sæ­son af Top Gear. Det ko­ste­de bå­de se­e­re og pund i mil­li­onvis, så det er ik­ke utæn­ke­ligt, at BBC sav­ner an­ker­man­den på bil­pro­gram­met, der ses af fle­re hund­re­de mil­li­o­ner ver­den over.

Je­re­my Clark­son får sand­syn­lig­vis en slags ba­by­sit­ter koblet på sig, hvis han vil til­ba­ge til Top Gear. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.