Tri­at­lon be­hø­ver ik

En ak­tiv hver­dag med tri­at­lon- træ­ning kan sag­tens kom­bi­ne­res med fa­mi­li­e­li­vet, me­ner for­æl­dre­par til to børn

BT - - NYHEDER - Maria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

TRÆ­NING

For man­ge bør­ne­fa­mi­li­er kan det væ­re ud­for­dren­de at få hver­da­gen til at hæn­ge sam­men med fuld­tidsjob, børn, hus og ha­ve. Men hvad gør man, når beg­ge for­æl­dre og­så dyr­ker tri­at­lon og træ­ner op til en iron­man?

Det har fa­mi­li­en Ki­ef­fer ét klart svar på:

» Sluk fjern­sy­net og stå tid­ligt op om mor­ge­nen. «

Ka­ri­na og Mat­ti­as Ki­ef­fer er for­æl­dre til Wil­li­am på ot­te og Eli­as på fem, og selv­om par­ret beg­ge dyr­ker tri­at­lon, me­ner de ik­ke, at de er min­dre sam­men med de­res børn end an­dre bør­ne­fa­mi­li­er.

Par­ret har al­tid væ­ret me­get sport­s­ligt ak­ti­ve, og­så før de fik børn. I 2015 skal 35- åri­ge Mat­ti­as Ki­ef­fer gen­nem­fø­re en iron­man, hvor han skal svøm­me 3800 me­ter, cyk­le 180 ki­lo­me­ter og lø­be et ma­ra­ton på 42 ki­lo­me­ter, mens 34- åri­ge Ka­ri­na Ki­ef­fer skal gen­nem­fø­re et par hal­ve iron­man- di­stan­cer. ti­den væ­ret et krav, at det ik­ke måt­te gå ud over bør­ne­ne.

Fa­mi­lie­vej­le­der Lo­la Jensen for­tal­te tirs­dag til BT, at det kan få sto­re kon­se­kven­ser for børns ev­ne til at læ­re, hvor­dan man skal op­fø­re sig, hvis for­æl­dre­ne bru­ger for me­get tid på at nå per­son­li­ge mål og ik­ke til­brin­ger nok tid sam­men med de­res børn.

Selv­om par­ret er eni­ge i, at pro­ble­ma­tik­ken kan væ­re ak­tu­el for nog­le tri­at­le­ter, der bli­ver for op­ta­ge­de af spor­ten, på­pe­ger de al­li­ge­vel, at man sag­tens kan dyr­ke tri­at­lon uden at bli­ve for ek­strem.

» Jeg tror på, at det er sundt, for­di vi gør det sam­men. Vi har stor for­stå­el­se for hin­an­den, og det bli­ver ik­ke no­get ego- værk, og vi pres­ser hel­ler al­drig vo­res børn ud i no­get, « for­tæl­ler Mat­ti­as Ki­ef­fer, der er chief ope­rat­ing of­fi­cer i en it- virk­som­hed.

Bør­ne­ne i cen­trum

Par­ret træ­ner gen­nem­snit­ligt ot­te til 10 ti­mer om ugen, men al­li­ge­vel er det vig­tigt for par­ret at til­brin­ge me­get tid sam­men med de­res børn. Par­ret for­sø­ger der­for så vidt mu­ligt at læg­ge træ­nin­gen i de tids­rum, hvor bør­ne­ne ik­ke er våg­ne.

Iføl­ge Ka­ri­na Ki­ef­fer er det li­ge­le­des nød­ven­digt at pri­o­ri­te­re sin tid og li­de nog­le af­savn, når man træ­ner op til en iron­man. Når bør­ne­ne til­brin­ger tid med bedste­for­æl­dre­ne, væl­ger de der­for at ud­nyt­te ti­den til en lang lø­be­tur sam­men – i ste­det for en tur i bif­fen.

» Når man dyr­ker en sport, der ta­ger me­get tid og kræ­ver me­get af dig, kræ­ver det vir­ke­lig, at man of­rer sig, især hvis man har nog­le børn, som man og­så øn­sker at væ­re sam­men med. Så er der nog­le an­dre ting, man må væl­ge fra, så­som at væ­re sent op­pe om af­te­nen og se film el­ler at sove læn­ge i we­e­ken­den. Det er i hvert fald vo­res hold­ning og den må­de, vi får tin­ge­ne til at fun­ge­re, « si­ger Ka­ri­na Ki­ef­fer, der til dag­lig ar­bej­der på et kon­tor.

Mat­ti­as Ki­ef­fer på­pe­ger des­u­den, at fa­mi­li­en gen­nem par­rets pas­sion for tri­at­lon og­så får nog­le an­der­le­des op­le­vel­ser sam­men.

» Træ­nin­gen be­ty­der, at vi får en mas­se op­le­vel­ser. Vi kom­mer jo tit ud og op­le­ver for­skel­li­ge ste­der sam­men med fa­mi­li­en, « for­tæl­ler Mat­ti­as Ki­ef­fer.

Træ­nings- am­bas­sa­dø­rer

Fa­mi­li­en del­ta­ger blandt an­det i Chal­len­ge Dan­mark, som er et fa­mi­liestæv­ne, hvor bå­de børn og voks­ne kan prø­ve kræf­ter med tri­at­lons­por­ten. Par­ret er til­med ble­vet am­bas­sa­dø­rer for ar­ran­ge­men­tet.

» Vi er ble­vet am­bas­sa­dø­rer i Chal­len­ge Dan­mark, for­di vi rig­tig godt kan li­de kon­cep­tet. Vi kal­der det for en sport­s­lig fa­mi­liewe­e­kend. Der bli­ver la­vet bør­ne- tri­at­lon, og Chal­len­ge Dan­mark læg­ger me­get ener­gi i, at det, som for­æl­dre­ne går op i, og­så skal væ­re sjovt for bør­ne­ne. Der­u­d­over er vo­res børn og­så bør­ne­am­bas­sa­dø­rer for ar­ran­ge­men­tet, og på den må­de er det he­le ble­vet et sjovt, fæl­les fa­mi­lie­pro­jekt, « for­tæl­ler Ka­ri­na Ki­ef­fer, der og­så selv er vok­set op i en træ­nings­glad fa­mi­lie.

Ka­ri­na Ki­ef­fer hå­ber der­for, at par­rets in­ter­es­se for mo­tion vil smit­te af på bør­ne­ne.

» Da jeg var barn, lø­be­træ­ne­de jeg med min far på Ama­ger Fæl­led, han lø­ber nem­lig og­så selv ma­ra­ton, og det samvær, vi har haft igen­nem spor­ten, har væ­ret unikt. Nu lø­ber jeg dog fra ham, men sam­me go­de samvær har jeg så i ste­det med mi­ne brød­re el­ler min mand, når vi lø­ber el­ler cyk­ler sam­men. Og jeg hå­ber da en dag, at mi­ne søn­ner og­så vil lø­be fra mig, « si­ger hun.

Mat­ti­as og Ka­ri­na Ki­ef­fer dyr­ker beg­ge tri­at­lon og har og­så beg­ge træ­net op til en iron­man sam­ti­dig. Pas­sio­nen for spor­ten må dog ik­ke gå ud over par­rets to børn. Par­ret fin­der stor glæ­de i at dyr­ke spor­ten sam­men, og de ta­ger hvert år på en kæ­re­ste­tur til ud­lan­det, hvor de dyr­ker tri­at­lon.

Fo­to: An­ne Nor­dest­gaard Dy­re­hau­ge, Chal­len­ge Dan­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.