FOR­BRU­GET FAL­DER, MEN EL- REG­NIN­GEN STI­GER

For­vent ik­ke en min­dre el- reg­ning, selv om du spa­rer på strøm­men

BT - - NYHEDER - Louise Kast­berg Ber­ling­s­ke Bu­si­ness

FOR­BRUG

Sluk for ly­set, skift glø­de­pæ­ren ud, und­gå at ha­ve elek­tro­nik på stand­by, hæng tø­jet til tør­re og vælg hår­de hvi­de­va­rer med lavt ener­gi­for­brug.

Dan­sker­ne er ge­ne­relt ble­vet langt me­re be­vid­ste om at spa­re på strøm­men. Men selv­om man gør alt det rig­ti­ge - bå­de af hen­syn til mil­jø­et og pen­ge­pun­gen - op­le­ver man­ge, at el­reg­nin­gen ba­re bli­ver hø­je­re og hø­je­re.

En ny ana­ly­se fra Nykre­dit vi­ser, at en gen­nem­snit­lig dansk fa­mi­lie be­ta­ler 21 pct. me­re for strøm i dag end for 10 år si­den. Det sva­rer til om­kring 2.000 kr. me­re, hvis man hav­de et el­for­brug på 10.000 kr. i 2005. I sam­me pe­ri­o­de er dan­sker­nes el­for­brug ble­vet syv pct. min­dre.

’ Det be­ty­der dog ik­ke, at ener­gibe­spa­rel­ser har væ­ret en dår­lig idé. Hav­de dan­sker­ne ik­ke re­du­ce­ret de­res for­brug, vil­le reg­nin­gen i ste­det ha­ve væ­ret 31 pct. hø­je­re,’ skri­ver for­bru­ge­rø­ko­nom i Nykre­dit, Jo­han Juul- Jensen.

Han un­der­stre­ger, at net­op de hø­je el­pri­ser gør det end­nu me­re re­le­vant at skrue ned for for­bru­get.

Man­ge pen­ge at spa­re

’ Æn­dre­de va­ner og for­brugs­møn­ster kan gi­ve den stør­ste be­spa­rel­se på el­reg­nin­gen, men va­ner er omvendt svæ­re at æn­dre. I be­tragt­ning af at en gen­nem­snit­lig dansk fa­mi­lie på fi­re bru­ger knap 11.000 kr. år­ligt på elek­tri­ci­tet, er der dog god grund til at for­sø­ge,’ skri­ver Jo­han JuulJen­sen.

Og der er man­ge ste­der at ta­ge fat. Ener­gi­kon­cer­nen Dong Ener­gy har i for­bin­del­se med en kampag­ne om ener­gibe­spa­rel­ser sam­let en lang ræk­ke go­de råd.

Ek­sem­pel­vis kan du spa­re 100 kr. om året ved at ha­ve tv’et tændt en ti­me min­dre om da­gen. Det kan bli­ve til man­ge pen­ge, hvis en hel fa­mi­lie har for va­ne at ha­ve tv’et kø­ren­de i hver sit rum i hu­set. Og sluk­ker man sin Play­Sta­tion, kan man spa­re op til 2.800 kr. om året.

Sluk for Bam­se og Kyl­ling, så bli­ver el- reg­nin­gen min­dre. Har du tv’et tændt en ti­me min­dre hver dag, kan du spa­re 100 kr. om året. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.