Fi­re an­holdt for ter­ror i Tu­nis

Dødstal­let sti­ger eft er ons­da­gens an­greb på et mu­se­um i Tu­nesi­en

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TU­NESI­EN

Sam­ti­dig med at dødstal­let er ste­get til 23 per­so­ner eft er ons­da­gens an­greb på det na­tio­na­le mu­se­um Bar­do i Tu­nesi­ens ho­ved­stad Tu­nis, med­del­er lan­dets myn­dig­he­der iføl­ge Reu­ters, at fi re per­so­ner er ble­vet an­holdt.

To af ger­nings­mæn­de­ne blev dræbt på ste­det af tu­ne­si­ske sik­ker­heds­styr­ker, der træng­te ind på mu­se­et, hvor ad­skil­li­ge mu­se­ums­gæ­ster og an­sat­te blev holdt som gids­ler. De er tors­dag ble­vet iden­ti­fi ce­ret og har iføl­ge pre­mi­er­mi­ni­ster Ha­bib Es­sid væ­ret i myn­dig­he­der­nes sø­ge­lys, ’ men ik­ke for no­get al­vor­ligt’.

Det vi­des ik­ke, hvil­ken for­bin­del­se de fi re an­hold­te har til an­gre­bet.

Tu­nesi­ens sund­heds­mi­ni­ster op­ly­ser iføl­ge Reu­ters, at i alt 23 per­so­ner blev dræbt un­der an­gre­bet. Her­af var 20 uden­land­ske turi­ster, mens de sid­ste tre var tu­ne­se­re.

De dræb­te turi­ster var fra Spa­ni­en, Po­len, Ja­pan, Frank­rig, Ita­li­en Co­lom­bia og Stor­bri­tan­ni­en.

Sik­rer sto­re by­er

Tu­nesi­ens hær har tors­dag valgt at ud­sta­tio­ne­re sol­da­ter i al­le stør­re by­er for at for­hø­je sik­ker­heds­ni­veau­et.

» Eft er et mø­de med de væb­ne­de styr­ker har præ­si­den­ten be­slut­tet, at de stør­re by­er skal sik­res af hæ­ren, « ly­der det iføl­ge Reu­ters i en ud­ta­lel­se fra præ­si­dent Beij Baid Es­seb­s­is kon­tor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.