An­gre­bet af is­b­jørn

BT - - NYHEDER - Is­b­jør­nen an­greb turi­ster­nes lejr. Fo­to: Arild Lys­sand

NOR­GE

En grup­pe turi­ster er ble­vet an­gre­bet af en is­b­jørn på Sval­bard i det nord­lig­ste Nor­ge, og en per­son mel­des let­te­re sår­et. Det skri­ver Af­ten­po­sten. no.

Grup­pen på om­kring seks per­so­ner var på snescoo­te­rog ski­tur på Sval­bard og over­nat­te­de i telt, da en is­b­jørn an­greb.

» Per­so­nen, som blev an­gre­bet, blev flø­jet til Lon­gy­e­ar­by­en, og læ­gen her be­kræf­ter, at der kun er ta­le om sår i an­sig­tet og på ar­men, « op­ly­ser første­be­tjent Vi­dar Ar­ne­sen hos Sys­sel­man­nen på Sval­bard, der blandt an­det er re­gio­nens po­li­ti­me­ster, iføl­ge nyheds­bu­reau­et NTB.

Is­b­jør­nen blev ef­ter­føl­gen­de skudt af en af de an­dre i grup­pen og er der­ef­ter ble­vet en­de­ligt af­li­vet.

Hver­ken na­tio­na­li­tet el­ler køn er op­lyst på per­so­nen, der kom i uhel­dig nær­kon­takt med is­b­jør­nen.

Der me­nes at væ­re om­kring 3.000 is­b­jør­ne på Sval­bard, og det sto­re ry­kind af folk, der rej­ser der­til i for­bin­del­se med fre­da­gens sol­for­mør­kel­se, op­for­dres til at ’ ha­ve til­stræk­ke­lig is­b­jør­ne­be­skyt­tel­se’. BNB

Is­b­jør­nen, som sår­e­de en per­son, blev ef­ter­føl­gen­de af­li­vet. Fo­to: Sval­bard Po­li­ti

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.