Thor fra Ci­ty­bois i vildt

’ X Fa­ctor’- stjer­nen var nær ble­vet kvalt i sit tørklæ­de

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

FOR­SKRÆK­KEL­SE

’ X Fa­ctor’s helt sto­re te­e­na­ge­stjer­ner, Ci­ty­bois, fik sig en for­skræk­kel­se, da et uheld for ny­lig var li­ge ved at stop­pe fe­sten for dem.

» Det var et kæm­pe chok. «

Så­dan be­skri­ver 15- åri­ge Thor Far­lov, der sam­men med 16- åri­ge Anthon Edwards ud­gør den te­e­na­gei­do­li­se­re­de ’ X Fa­ctor’- duo Ci­ty­bois, det uheld, han var ude for søn­dag.

Da BT mø­der de to un­ge fy­re tors­dag bæ­rer Thor et tykt hal­størklæ­de, der kun mo­ment­vist af­slø­rer ska­der­ne in­de­nun­der.

» Jeg var ude at kø­re go­kart med nog­le ven­ner. Men da vi skal til at stop­pe, fal­der mit hal­størklæ­de ned og vik­ler sig fast i bag­hju­let, så det stram­mer til om hal­sen, « si­ger Thor og hol­der sig for hal­sen, som var han ved at kvæ­le sig selv.

» Jeg var ved at bli­ve kvalt, men hel­dig­vis var der ik­ke no­gen knu­de på hal­størklæ­det. For så var det ble­vet rig­tig far­ligt, « si­ger Thor, der slap fra uhel­det med en stiv nak­ke og nog­le brandsår på hal­sen.

Tænk­te ik­ke på ’ X Fa­ctor’

» Li­ge da det ske­te, tænk­te jeg egent­lig ik­ke så me­get på ’ X Fa­ctor’, men var ba­re fo­ku­se­ret på at bli­ve klar. Ef­ter­føl­gen­de kun­ne jeg så mær­ke, at jeg var o. k. In­tet var bræk­ket, jeg har ba­re et par brandsår, der li­ge skal he­les, « si­ger han.

Uhel­det kom på et uhy­re uhel­digt tids­punkt, for­di ’ X Fa­ctor’- del­ta­ger­ne i den­ne uge har skul­let gø­re sig klar til at frem­fø­re he­le to san­ge ved fre­da­gens li­ves­how. Et li­ves­how, som oven i kø­bet skal af­gø­re, hvem der får lov til at del­ta­ge i næ­ste uges sto­re fi­na­les­how i Boxen i Her­ning.

Thor blev der­for be­or­dret to da­ge un­der dy­ner­ne.

» Han har ba­re lig­get der­hjem­me med hø­re­te­le­fo­ner på og hørt de san­ge, vi skal syn­ge, « si­ger Anthon, der hør­te om uhel­det fra sin mor.

» Hun sag­de ba­re, at Thor var kom­met til ska­de, og at det var det ene­ste, hun vid­ste. Så kun­ne jeg jo gå og tæn­ke: ’ Hvad fan­den er der sket?’. Først da­gen ef­ter fik jeg det at vi­de, så jeg gik en hel dag i uvis­hed, « si­ger han.

Kan ik­ke dre­je ho­ve­d­et

De to fy­re har hidtil væ­ret ga­ran­ti for et in­tenst og nog­le gan­ge vildt sce­nes­how. Men med Thors sti­ve nak­ke, der ved tors­da­gens pres­se­mø­de be­tød, at han ik­ke kun­ne dre­je ho­ve­d­et, må de nu blan­de kor­te­ne på en an­den må­de.

» Så bli­ver det må­ske ba­re lidt me­re af­slap­pet på sce­nen, hvor jeg ba­re la­ver nog­le små be­væ­gel­ser, mens Anthon så kan gå ’ ma­ni­ac’ for sig selv, « si­ger Thor med hen­vis­ning til Flas­h­dan­ce- klas­si­ke­ren ’ Ma­ni­ac’, som dren­ge­ne op­før­te med et mil­dest talt ener­gisk sce­nes­how.

Ci­ty­bois med fans ef­ter det se­ne­ste li­ves­how i ’ X Fa­ctor’.

Fo­to: Mat­hi­as Bo­je­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.