Kul­tur KRI­MI­EN ER BLØ

... men stjer­ner­ne fejrer den her i den­ne we­e­kend

BT - - KULTUR - An­na Ege­ris Kar­stoft bt@ bt. dk

BØ­GER

Selv­om dan­sker­ne læ­ser fær­re kri­mi­er, hyl­des den blod­dryp­pen­de gen­re at­ter i we­e­ken­den, når der for 14. gang bli­ver af­holdt kri­mi­mes­se i det gam­le stats­fængsel i Hor­sens.

I we­e­ken­den slår Hor­sens fængsels­mu­se­um igen dø­re­ne op for de stør­ste dan­ske kri­mi­for­fat­te­re og fored­rags­hol­de­re, som vil del­ta­ge i den år­li­ge kri­mi­mes­se. Hor­sens Bi­bli­o­tek har nem­lig for 14. gang skabt ram­mer­ne for, at kri­mi­for­fat­te­re og læ­se­re kan mø­des og hyl­de kri­mi­en.

Men når man kig­ger på kri­mi­ens salgstal, er an­led­nin­gen til at hyl­de kri­mi­en må­ske min­dre op­lagt i år end for et par år si­den.

Ap­pe­tit­ten på kri­mi­er er ble­vet min­dre. Hos lan­dets stør­ste bog­hand­ler Ar­nold Busck har man be­mær­ket den da­len­de in­ter­es­se. Selv­om sal­get af kri­mi­er på ebø­ger er vok­set, sæl­ger kri­mi­er­ne nem­lig helt over­ord­net dår­li­ge­re end for fi­re år si­den.

Og­så hos Kø­ben­havns Bi­bli­o­te­ker kan man spo­re ten­den­sen. De 155.891 kri­mi­er, der blev lånt ud i 2014, var nem­lig en fem­te­del fær­re ud­lån end i 2012.

Ik­ke over­ra­sken­de

Hver­ken hos Kø­ben­havns Bi­bli­o­te­ker el­ler Ar­nold Busck er man over­ra­sket over den svin­den­de in­ter­es­se. Ud­over at læ­ser­ne kan væ­re mæt­te­de, ef­ter at der i nog­le år har væ­ret en kæm­pe in­te- res­se for nor­di­ske kri­mi­er, me­ner In­ger Gyl­den­ker­ne, som er bi­bli­o­teks­fag­lig kon­su­lent hos Kø­ben­havns Bi­bli­o­te­ker, at kva­li­te­ten af kri­mi­er­ne er ble­vet rin­ge­re.

» Jeg kan mær­ke det på mig selv, som kri­milæ­ser. På et tids­punkt tæn­ker man, nu stop­per fe­sten, nu er det sim­pelt­hen ble­vet for rin­ge lit­te­ra­tur, og så når man et mæt­nings­punkt. Og det vi­ser tal­le­ne og­så, at an­dre må­ske har op­le­vet, « si­ger hun. har læ­ser­ne især skif­tet kri­mi­er­ne ud med den ero­ti­ske lit­te­ra­tur, som for al­vor brød igen­nem med E. L. Ja­mes’ ’ Fifty Sha­des of Grey’, og se­ne­re ’ Yo­ung Adult’- lit­te­ra­tu­ren, der bå­de læ­ses af un­ge og voks­ne.

Hos Ar­nold Busck er det og­så ung­doms­bø­ger­ne, der hit­ter li­ge­som bø­ger, der kø­rer som film. Jo­hn Gre­ens ’ En flæn­ge i him­len’, Ja­mes Das­h­ners ’ Ma­ze Run­ner’ og Lisa Genovas ’ Sta­dig Ali­ce’ sæl­ger for ek­sem­pel rig­tig godt.

Ik­ke tæt på at ud­dø

Men helt på vej ud er kri­mi­en ik­ke iføl­ge In­ge Gyl­den­ker­ne.

» Jeg tror ik­ke, kri­mi­en er på vej ud, den har væ­ret her i me­re en 100 år, og den for­svin­der al­drig, « si­ger hun.

Blandt kri­mi­mes­sens ar­ran­gø­rer hå­ber man på, at kri­mi­mes­sen igen i år vil nå op på de 5.000 gæ­ster.

» Vi sy­nes, at for­hånd­s­in­ter­es­sen lig­ner, hvad der har væ­ret tid­li­ge­re, « for­tæl­ler Vi­be­ke Johansen, der er me­d­ar­ran­gør på mes­sen.

» Dansk pres­se har i de se­ne­re år haft væl­dig travlt med at er­klæ­re kri­mi­en for om ik­ke hel­død så for halv­død, men det kan vi i hvert fald ik­ke skri­ve un­der på, « si­ger hun.

- hvis du spør­ger kri­mi­fan og - an­mel­der Ni­els Søn­der­gaard

» JEG AN­BE­FA­LER

Er kri­mi­en død? Nej, den blø­der ba­re. Den stør­ste dan­ske kri­mi­stjer­ne Jus­si Ad­ler- Ol­sen er blandt de del­ta­gen­de på we­e­ken­dens kri­mi­mes­se i Hor­sens.

Fo­to: Kri­stof­fer Juel Poul­sen

’ Pans Hem­me­lig­hed’

den­ne bog, for­di den sid­der fast i dig lang tid, ef­ter bo­gen er luk­ket. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.