’’

BT - - KULTUR - In­ger Gyl­den­ker­ne, bi­bli­o­teks­fag­lig kon­su­lent

På et tids­punkt tæn­ker man, nu stop­per fe­sten, nu er det sim­pelt­hen ble­vet for rin­ge lit­te­ra­tur

Mang­len­de for­ny­el­se kan og­så væ­re en af grun­de­ne, hvis man spør­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef hos Ar­nold Busck An­dreas Nord­kild Poul­sen.

» Når man har læst al­le Camilla Läck­bergs og Liza Mar­klunds kri­mi­er, så vil man må­ske ger­ne ha­ve no­get nyt, « si­ger han. Og der­for me­ner han og­så, at kon­kur­ren­cen blandt kri­mi­for­fat­ter­ne er stor.

» Hvis man skal ind på kri­mi­mar­ke­det, skal man præ­ste­re no­get an­det end det, der er i for­vej­en, « si­ger han til BT.

Iføl­ge In­ger Gyl­den­ker­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.