Be­sat af kri­mi­er

BT - - KULTUR - An­na Ege­ris Kar­stoft bt@ bt. dk

KRI­MI­FAN

Selv­om tal vi­ser, at dan­sker­nes in­ter­es­se for kri­mi­gen­ren er da­let, er der sta­dig inkar­ne­re­de kri­mi­fans, der glæ­der sig til we­e­ken­dens mes­se. Ni­els Søn­der­gaard, der an­mel­der kri­mi­er for kri­mi­fan. dk, har i hvert fald ik­ke mi­stet sin ap­pe­tit for kri­mi­er.

Ni­els Søn­der­gaard på 37 år læ­ser som re­gel to kri­mi­er om ugen. Nog­le gan­ge læ­ser han dem så hur­tigt eft er hin­an­den, at han blan­der hi­sto­ri­er­ne sam­men.

» Jeg har næ­sten al­tid en bog med mig, så kan jeg slå ti­den ihjel. Jeg læ­ser kri­mi­er he­le ti­den. I to­get, når jeg kom­mer hjem fra sko­le, og in­den jeg skal sove, « for­tæl­ler Ni­els Søn­der­gaard, der læ­ser til pæ­da­go­gisk as­si­stent på Pro­fes­sions­højsko­len UCC i Kø­ben­havn.

Ni­els Søn­der­gaards pas­sion for kri­mi­er be­gynd­te, da han som ot­te­årig læ­ste Anders Bo­del­sens ’ Gul­dregn’. Si­den har han me­re el­ler min­dre væ­ret hoo­k­ed.

» Det, der har fan­get mig, er, at jeg er med til at lø­se no­get. Det er nok det, der tæn­der mig – at for­fat­te­ren og jeg sam­men skal fi nde frem til en løs­ning, og at jeg får brugt hjer­nen på en an­den må­de, « for­tæl­ler Ni­els Søn­der­gaard, der i dag blog­ger for kri­mi­fan. dk, en si­de hvor læ­se­re an­mel­der kri­mi­er.

Kan ik­ke tå­le at se blod

Ni­els Søn­der­gaard bor i en ve­ster­bro­lej­lig­hed i Skel­bæk­ga­de i Kø­ben­havn. Et kvar­ter, hvor man­ge af hans kri­mi­hel­te po­ten­ti­elt kun­ne kom­me ud for et og an­det. Al­li­ge­vel om­ta­ler han na­bo­la­get som me­get stil­le og fre­de­ligt. Og det har han det fak­tisk fi nt med, for selv­om kri­mi­er­nes uni­vers dra­ger ham, har han det bedst med at op­le­ve det på af­stand.

Ni­els Søn­der­gaard læ­ser to kri­mi­er om ugen.

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.