En stem­me for fol­ket

BT - - NAVNE - Ar­kiv­fo­to: Tor­ben Christensen

tra­di­tio­nel­le ja­zz­mil­jø mød­te han kor­net­ti­sten Povl Dis­sing. De­res fæl­les kær­lig­hed til blu­es og fol­kesang før­te til et lang­va­rigt sam­ar­bej­de – som vo­kal- duo, og fra slut­nin­gen af 1960er­ne hu­sker man især de­res gri­ben­de for­tolk­nin­ger af san­ge som ’ Du lil­le sva­le’ og ’ Sølv­stænk i dit gyld­ne hår’ samt de­res sam­ar­bej­de med grup­pen The Be­e­fe­a­ters.

Mu­sik med po­li­ti­ske bud­ska­ber

I 1970er­ne ud­send­te Ben­ny Holst en ræk­ke pla­der i eget navn, al­le med kla­re po­li­ti­ske hold­nin­ger og bud­ska­ber, og i 1972 ind­gik han det sam­ar­bej­de med san­ge­ren og sangskri­ve­ren Ar­ne Würg­ler, som skul­le bli­ve en in­sti­tu­tion. Duo­en har år­ti eft er år­ti gi­vet en mu­si­kalsk for­mid­ling af ven­stre­fl øjens po­li­ti­ske mær­kesa­ger, bå­de i ka­ba­ret­form og ik­ke mindst ved de­mon­stra­tio­ner og po­li­ti­ske sam­men­kom­ster.

Og så fi k Ben­ny Holst lej­lig­hed til at vi­se sin kunst­ne­ri­ske bredde, da han 1985 sam­men med te­a­ter­grup­pen Nat­hol­det ind­gik i Jo­hn Mo­gen­sen- fo­re­stil­lin­gen ’ Så læn­ge jeg le­ver’, og da han se­ne­re stod som bag­mand for Jan Toft lund- fo­re­stil­lin­gen ’ Fri­he­den tur/ re­tur’.

I et par år­ti­er har Ben­ny Holst le­det sin egen trio med vi­o­li­ni­sten Martin Andersen og gu­i­ta­ri­sten Jacob Rat­hje, og det er et her­ligt swin­gen­de en­sem­b­le, der gi­ver Holsts livs­klo­ge og un­der­fun­di­ge san­ge det ret­te løft . Frem­hæ­ves skal al­bum­met ’ Him­len må ven­te’ fra 2004.

For sit uspo­le­re­de so­ci­a­le en­ga­ge­ment og sin ev­ne til at for­mid­le den fol­ke­li­ge sang­kunst modt­og Ben­ny Holst i 1999 Oskar Han­sen- pri­sen, og blandt me­gen an­den hæ­der skal næv­nes, at det var Ben­ny Holst, der i 2001 vandt dag­bla­det Po­li­ti­kens kon­kur­ren­ce om den bed­ste gen­digt­ning af Bob Dylans ’ Fore­ver Yo­ung’.

På 75- års- da­gen bli­ver der ud­gi­vet en ny bi­o­gra­fi , skre­vet af Es­pen Strunk med tit­len ’ Rej­sen­de i mu­sik – en bog om Ben­ny Holst’, og så gi­ver fød­sel­a­ren og hans trio kon­cert i Kul­tur­hu­set Kil­den i Brønd­by.

San­ge­ren, sangskri­ve­ren og gu­i­ta­ri­sten Ben­ny Holst fyl­der 75 år i mor­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.