I blo­digt bag­hold

BT - - TV - ACTION

Nu er det nok! Så­dan tæn­ker po­li­tiof­fi ce­ren Wa­hyu og le­der et SWAT- team ind i den byg­ning i Ja­kar­ta, hvor by­ens on­de og magt­ful­de gangster­kon­ge Ta­ma hol­der til. Al­le ved, at Ta­ma er bag­man­den bag det me­ste af by­ens or­ga­ni­se­re­de kri­mi­na­li­tet, men de kor­rup­te po­li­ti­bos­ser og po­li­ti­ke­re er ik­ke in­ter­es­se­re­de i, el­ler tør ik­ke, sæt­te ham ud af spil­let. Og den 30- eta­gers byg­ning, Ta­ma bor i og sty rer si­ne for­ret­nin­ger fra, er en ve­ri­ta­bel fæst­ning. De om­kring 20 po­li­ti­folk fra eli­testy rken op­da­ger hur­tigt, at de er alt for få, og eft er de før­ste heft ige ild- kam­pe bli­ver de fan­get på 7. eta­ge. Her fi nder de ud af, at mis­sio­nen ik­ke er god­kendt af Wa­hyus over­ord­ne­de. Nu må po­li­ti­fol­ke­ne selv kæm­pe for de­res over­le­vel­se. Som po­li­tiets am­mu­ni­tion slip­per op, reg­ner Ta­ma og gangster­ne sej­ren for sik­ker, men en ting har de ik­ke reg­net med – po­li­ti­man­den Ra­ma, der er kampsport­s­spe­ci­a­list. Han er net­op ble­vet far og har lo­vet sin ko­ne at kom­me hjem, så for ham er dø­den ik­ke en mu-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: lig­hed. Det får gangster­ne at mær­ke, da Ra­ma lang­somt kæm­per sig op igen­nem by­gin­gen med de ba­re næ­ver. ( TV 2 Zulu)

I ho­ved­rol­len som po­li­ti­man­den Ra­ma ses den ka­ris­ma­ti­ske un­ge kampsport­s­eks­pert Iko Uwais, der er ble­vet ud­råbt til at væ­re ” den nye Bru­ce Lee”. Hans bedste­far var me­ster i den in­do­ne­si­ske kampsport Si­lat og hav­de sin egen Si­lat- sko­le i mil­li­onby­en Ja­kar­ta, og her kom Iko Uwais, fra han var helt lil­le. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.