USA GÅR I KRIG MOD IRAK

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 12 år si­den 2003: Fo­to: Lar­ry Dow­ning

LØVEN 22.07 - 22.08 Det læg­ger op til, at du bør væ­re ek­stra næn­som i for­hold til di­ne eg­ne fø­lel­ser og dag­li­ge be­hov. Du får en over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 I dag kan væ­re en dag, hvor du ser ver­den i sort el­ler hvidt. Det er en dag med af­slut­nin­ger el­ler nye be­gyn­del­ser el­ler må­ske beg­ge de­le. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Uan­set hvor me­get du prø­ver på at hol­de sam­men på no­get, så vil det ik­ke lyk­kes for dig. Må­ske er det en god idé, at du slip­per helt? Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der er amor­i­ner i luft en. Det kan sag­tens væ­re i dag, at du mø­der prin­sen el­ler prin­ses­sen på den hvi­de hest. Husk at slip­pe kon­trol­len! Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Hvis og så­fremt du for­mår at la­de for­tid væ­re for­tid, og i ste­det kom­mer i gang med din nye frem­tid, så er du godt kø­ren­de. Tro på det! Kær­lig­hed:****** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der er man­ge ting, du ger­ne vil. Det vil dog kræ­ve, at du først får gjort op med din for­tid, hvil­ket du har det gan­ske svært med. Du tæn­ker. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Da­gens aspek­ter fra stjer­ner­ne gi­ver dig nog­le fø­lel­ses­mæs­si­ge ud­for­drin­ger om­kring din fa­mi­lie el­ler hjem­li­ge for­hold. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Du fø­ler, at der bli­ver stil­let alt for sto­re krav til dig, hvil­ket du ik­ke bry­der dig om. Spørgs­må­let er så, om du får sagt fra. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***

118). ( Svær 87). ( Mid­del 50). ( Nem

Den ame­ri­kan­ske præ­si­dent Ge­or­ge W. Bush ind­le­der tid­ligt om mor­ge­nen kri­gen mod Irak. Sad­dam Hus­se­ins re­ge­ring blev væl­tet i et for­søg på at ska­be sta­bi­li­tet i lan­det, men det lyk­ke­des ik­ke. Kri­gen va­re­de i knap ni år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.