Ny re­a­li­ty- stil ’’

BT - - TV- GUIDE - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk Mikkel Dyr­ting TV2- re­dak­tør

Det er som at sæt­te et spejl op for­an ens eget liv

NYHED

Tre gan­ske al­min­de­li­ge dan­ske bør­ne­fa­mi­li­er har sagt ja til at få sat ube­man­de­de ka­me­ra­er op i de­res hjem. Alt bli­ver fan­get på film. Og re­sul­ta­tet er en helt ny slags re­a­li­ty- tv: ’ Fa­mi­li­en Dan­mark - Helt pri­vat’.

For før­ste gang på dansk tv er der la­vet op­ta­gel­ser i pri­va­te hjem med fast­mon­te­re­de ka­me­ra­er i al­le rum. Al­drig før er vi kom­met så tæt på fa­mi­li­ers ind­byr­des stri­dig­he­der og var­me fø­lel­ser for hin­an­den - li­ge fra krigszo­nen i bør­ne­væ­rel­set til for­æl­dre­nes før­ste re­ak­tion, når te­e­na­ger­ne cho­ke­rer.

For hvad gør vi som for­æl­dre, når den ene te­e­na­ger er ta­get i at ry­ge, mens den an­den har kørt sprit­kør­sel?

Hvor­dan hånd­te­rer vi, at ens barn fø­ler sig uden­for i fa­mi­li­en? Og hvor­dan re­a­ge­rer man på hyste­ri­ske små sø­sken­de? Det er det, vi får lov til at op­le­ve hos tre af Dan­marks mo­dig­ste fa­mi­li­er, og spørgs­må­let er jo, hvor­dan vi selv vil­le hånd­te­re de si­tu­a­tio­ner, som de bli­ver sat i, si­ger TV2- re­dak­tør Mikkel Dyr­ting.

De tre fa­mi­li­er, som vi føl­ger tæt i ’ Fa­mi­li­en Dan­mark - helt pri­vat’, er tre vidt for­skel­li­ge fa­mi­li­er.

Den ene er en ker­ne­fa­mi­lie, den an­den en sam­men­bragt fa­mi­lie, og den tred­je er bå­de - og. Men fæl­les for dem al­le er de si­tu­a­tio­ner, de bli­ver stil­let over­for i hver­da­gen.

» Det er som at sæt­te et spejl op for­an ens eget liv, og der­for kom­mer man til at tæn­ke over, hvor­dan man selv hand­ler og age­rer i det, vi kal­der fa­mi­li­e­li­vet, « si­ger Mikkel Dyr­ting. TV2 MAN­DAG 20.50 ’ FA­MI­LI­EN DAN­MARK - HELT PRI­VAT’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.