LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV- GUIDE -

Ame­ri­kansk dra­ma fra 2002. ( Jo­hn Q) Jo­hn Q’s lil­le søn kol­lap­ser på grund af et hjer­te­an­fald un­der en ba­se­bal­lkamp. På ho­spi­ta­let for­tæl­ler hjer­te­spe­ci­a­li­sten Ray­mond og ho­spi­tals­di­rek­tø­ren, at dren­gen har brug for en hjer­te­trans­plan­ta­tion for at over­le­ve. Men den ko­ster 250.000 dol­lars, pen­ge som den fat­ti­ge ar­bej­der Jo­hn ik­ke har. Det tvin­ger Jo­hn til at ta­ge dra­sti­ske me­to­der i brug! Han be­sæt­ter ho­spi­ta­let, ta­ger de an­sat­te som gids­ler og kræ­ver, at hans søn bli­ver ope­re­ret nu! Med­vir­ken­de: Jo­hn Qu­in­cy Ar­chi­bald: Den­zel Washington, Frank Gri­mes: Ro­bert Du­vall og Re­bec­ca: An­ne He­che. In­struk­tion: Ni­ck Cas­sa­ve­tes. TV 2 kl. 22.45 Ame­ri­kansk komedie fra 2011. ( Ce­d­ar Ra­pids) For­sik­rings­a­gen­ten Tim Lip­pe har al­drig for­ladt sin lil­le hjem­by. Han har hel­ler al­drig bo­et på ho­tel, li­ge ind­til han bli­ver sendt til Ce­d­ar Ra­pids for at re­præ­sen­te­re sit fir­ma til den år­li­ge for­sik­rings­kon­fe­ren­ce. Tim stø­der snart på de tre kon­fe­ren­ce­ve­te­ra­ner, der for al­vor får ryk­ket hans græn­ser. For en fyr, som gør alt ef­ter bo­gen, bli­ver den­ne kon­fe­ren­ce alt an­det end kon­ven­tio­nel. Med­vir­ken­de: Tim: Ed Helms, De­an: Jo­hn C. Reil­ly, Jo­an: An­ne He­che, Si­gour­ny Wea­ver. In­struk­tør: Mi­gu­el Ar­te­ta. TV3 kl. 00.10 Tysk dra­ma fra 2011. ( Das Traums­chiff - New York, Sa­van­nah und Salva­dor da Ba­hia) For­ret­nings­man­den Paul Wie­er­mann har re­ser­ve­ret he­le kryd­stogtski­bet på en tur fra Ham­burg til New York for at fejre sin etårs­bryl­lyps­dag. Hans sto­re sorg er, at hans nye hu­stru ik­ke kan bli­ve gravid. På rej­sen bli­ver han fle­re gan­ge rin­get op af sin eks­ko­ne, som for­tæl­ler, at hun ik­ke har langt igen og be­der Paul om at pas­se på søn­nen, Ben­ny. Og det vi­ser sig, at der er no­get om Ben­ny, hun al­drig har få­et for­talt sin eks­mand. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Hans- Jür­gen Tö­gel. TV 2 Char­lie kl. 18.45 Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1978. ( The De­er Hun­ter) Mi­cha­el, Ni­ck og Ste­ven ar­bej­der på et stå­l­værk og slap­per af med at gå på jagt i we­e­ken­der­ne. Ste­ven skal gif­tes, og da ven­ner­ne ind­kal­des til sol­da­tertje­ne­ste i Viet­nam, hol­des der kom­bi­ne­ret bryl­lups- og af­skeds­fest. Kort ef­ter dra­ger de tre ven­ner i krig. Det kom­mer til at på­vir­ke dem for al­tid. Med­vir­ken­de: Mi­cha­el Vron­sky: Ro­bert De Niro, Ni­ck Che­vo­ta­re­vich: Chri­stop­her Wal­ken og Linda: Me­ryl Stre­ep. In­struk­tion: Mi­cha­el Ci­mi­no. DR2 kl. 16.05 Ame­ri­kansk dra­ma fra 2009. ( Love Hap­pens) Bur­ke Ry­an skri­ver en bog om at kun­ne hånd­te­re sin sorg ef­ter han har mi­stet sin ko­ne. Un­der en rej­se til Se­att­le stø­der han på en kvin­de og fal­der pla­dask for hen­de. Men det vi­ser sig, at han end­nu ik­ke har glemt kær­lig­he­den til sin af­dø­de ko­ne. Med­vir­ken­de: Bur­ke: Aa­ron Eck­hart, Eloise: Jen­ni­fer Ani­ston og Bur­kes Schwie­ger­va­ter: Martin She­en. In­struk­tion: Bran­don Camp. Ka­nal 4 kl. 21.00 Ame­ri­kansk actionfi lm fra 1996. ( Day­light) Da en til­fæl­dig og enorm eks­plo­sion midt i myl­dre­ti­den luk­ker beg­ge en­der af tun­nel­for­bin­del­sen mel­lem Man­hat­tan og New Jer­sey, om­kom­mer fle­re hund­re­de men­ne­sker, og kon­tak­ten med omver­de­nen umu­lig­gø­res. De få over­le­ven­de har stort set op­gi­vet alt håb om at slip­pe ud af det klau­stro­fo­bi­ske hel­ve­de. Med­vir­ken­de: Kit La­tu­ra: Syl­ve­ster Stal­lo­ne, Ma­de­ly­ne: Amy Bren­ne­man og Frank: Dan He­daya. In­struk­tion: Rob Co­hen. TV3+ kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.