FCM er fa­vo­rit

BT - - TV- GUIDE -

Ul­ve­ne fra Her­ning får i Alka Superligaens 22. spil­ler­un­de be­søg af op­ryk­ker­ne fra Ho­bro. Vær­ter­ne har kurs mod det dan­ske me­ste­skab, og de er og­så kom­met godt fra start i for­å­ret. Spil­let har imid­ler­tid ik­ke væ­ret helt så fl ot som i ef­ter­å­ret, og gæ­ster­ne kom­mer i god form eft er at ha­ve vun­det de­res se­ne­ste tre kam­pe. Fod­bold TV3 Sport 1: 16.30

Tre fa­na­ti­ske fug­lekig­ge­re be­slut­terl tt si­gi f for at bru­ge et helt år på at kon­kur­re­re for at fi nde det stør­ste an­tal ar­ter, idet El Ni­no sen­der ek­stra­or­di­nært man­ge sjæld­ne fug­lear­ter til USA. De fi nder imid­ler­tid hur­tigt ud af, at der er an­det, der er vig­ti­ge­re end at vin­de kon­kur­ren­cen, da det går op for dem, at den vir­ke­li­ge kon­kur­ren­ce er mel­lem dem og de ufor­drin­ger, de hver især står over for i de­res eget liv. The Big Year TV3: 22.10

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.