Du gam­le må­ne

BT - - TV- GUIDE -

Si­den dan­nel­sen af vo­res del af uni­ver­set har Må­nen spil­let en fun­da­men­tal rol­le i al bi­o­lo­gisk liv. Kom med på en rej­se, der ba­se­ret på bå­de den men­ne­ske­li­ge fan­ta­si og ra­tio­nel vi­den af­dæk­ker den tæt­te for­bin­del­se mel­lem Må­nen og pla­ne­ten Jor­den. Hør og­så hi­sto­ri­en om Apol­lo 17 og de fo­re­lø­bigt sid­ste men­ne­sker på Må­nen. DR2 Te­ma DR2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.