RESPEK­TEN HAR

Mor­ten Ol­sen har ik­ke få­et den respekt, han fortje­ner som land­stræ­ner. Det me­ner lands­hol­dets an­fø­rer, Da­ni­el Ag­ger

BT - - SPORTEN - RESPEKT­LØST Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

Da­ni­el Ag­ger for­står godt, hvor­for land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen har valgt at si­ge stop, når hans kon­trakt med DBU ud­lø­ber i 2016.

For hvis man ik­ke be­hand­ler en mand med den respekt, han fortje­ner ef­ter snart 15 år i job­bet, så en­der han med at smut­te og smække med dø­ren.

Net­op det ske­te tirs­dag, da Mor­ten Ol­sen til al­les over­ra­skel­se plud­se­lig of­fent­lig­gjor­de, at han ik­ke fort­sæt­ter som land­stræ­ner, når kon­trak­ten med DBU ud­lø­ber i som­me­ren 2016.

Det for­tal­te lands­hol­dets an­fø­rer, Da­ni­el Ag­ger, da han i går for før­ste gang gav sin hold­ning til Ol­sens be­slu­ting til ken­de of­fent­ligt.

» Det er ær­ger­ligt, at Dan­mark mi­ster så­dan en træ­ner. Jeg me­ner sta­dig, at han er den mest kom­pe­ten­te til det job. Han er fuldt en­ga­ge­ret, hver gang vi sam­les, men sam­ti­dig er det og­så for­stå­e­ligt. Han har væ­ret man­ge år i job­bet, og det er gå­et op og ned – for hans ved­kom­men­de mest op. Men jeg for­står godt ti­m­in­gen, « sag­de Da­ni­el Ag­ger i foy­e­ren un­der Brønd­by Sta­dion.

Man­gel på respekt

Og net­op det med ti­m­in­gen har væ­ret dis­ku­te­ret, ef­ter Mor­ten Ol­sen stærkt be­væ­get sag­de stop for et par da­ge si­den.

Var land­stræ­ne­ren ble­vet pres­set ud, for­di han føl­te sig uøn­sket af bå­de DBUs di­rek­tør, Claus Bret­ton- Møller, og for­mand Jesper Møller?

Det me­ner fle­re iagt­ta­ge­re i hvert fald. Det har fle­re epi­so­der væ­ret ud­tryk for. Der var den mang­len­de in­vi­ta­tion til Dansk Fod­bold Award. Mel­ding­nen om, at ’ land­stræ­ne­ren sag­tens kun­ne fy­res’ blot få da­ge før EM- skæb­ne­kam­pen i Ser­bi­en. Og se­ne­st an­sæt­tel­sen af to nøg­le­me­d­ar­bej­de­re i DBUs sport­s­li­ge sek­tor, uden Mor­ten Ol­sen blev ta­get med på råd.

Da­ni­el Ag­ger væg­te­de si­ne ord med om­hu i går i Brønd­by.

» Det er klart, at han ( Ol­sen, red.) har væ­ret nog­le ting igen­nem. Og de ting, der er ble­vet gjort, ... hvor­dan skal jeg for­mu­le­re det: Med den man­gel på respekt, der må­ske har væ­ret, for­står jeg ham godt, « sag­de Da­ni­el Ag­ger.

Hvem hen­ty­der du til, når du si­ger man­gel på respekt?

» Ik­ke til no­gen, det er ba­re ge­ne­relt. Det kan væ­re al­le. Jeg sy­nes ge­ne­relt, at en mand som ham skal be­hand­les med respekt fra spil­le­re, klub­ber og pu­bli­kum, « lød det fra Da­ni­el Ag­ger.

Han vil­le alt­så ik­ke pe­ge di­rek­te på DBU- bos­ser­ne. Men mel­lem linjer­ne for­nem­me­de man, at den mang­len­de respekt hand­le­de om me­re end et par buh- råb fra til­sku­er­ne i Par­ken el­ler en flok kri­ti­ske me­di­er, når re­sul­ta­ter­ne ik­ke li­ge har væ­ret med Mor­ten Ol­sen.

Er det så mang­len­de respekt fra pu­bli­kum, fra DBUs top el­ler..?

» En mand som Mor­ten Ol­sen, der har gå­et gen­nem ild og vand for det her hold og land, ham bur­de man vir­ke­lig be­hand­le or­dent­ligt og væ­re gla­de for at ha­ve som træ­ner for det dan­ske lands­hold, « til­fø­je­de Da­ni­el Ag­ger om sit syn på Mor­ten Ol­sens si­tu­a­tion som af­gå­en­de land­stræ­ner.

Ag­ger in­for­me­ret på for­hånd

Den dan­ske lands­holds­an­fø­rer var en af få per­so­ner, som rent fak­tisk vid­ste, at Mor­ten Ol­sen vil­le be­nyt­te tirs­da­gens pres­se­mø­de på at si­ge stop.

Det hav­de land­stræ­ne­ren for­talt ham kort tid før i te­le­fo­nen.

Men Da­ni­el Ag­ger vil­le ik­ke for­tæl­le, hvad Mor­ten Ol­sen sag­de un­der de­res sam­ta­le.

Brønd­by- spil­le­ren vid­ste dog til­sy­ne­la­den­de ik­ke præ­cist, hvad der hav­de få­et Mor­ten Ol­sen til at træf­fe sin be­slut­ning.

» Jeg kan kun læ­se, det jeg ser. Jeg ved ik­ke, hvor me­get der er sandt, og der­for er det og­så svært at kom­me til en kon­klu­sion, for­di man er nødt til at ha­ve en ba­lan­ce mel­lem, hvad der er ker­nen, og hvad der er sandt. Det kan væ­re svært, når man læ­ser 20 for­skel­li­ge hi­sto­ri­er, « sag­de Da­ni­el Ag­ger.

Der­for kun­ne han hel­ler ik­ke for­tæl­le om den mang­len­de in­vi­ta­tion til den fa­mø­se fod­bold­fest har væ­ret med til at skub­be Mor­ten Ol­sen ud.

» Det er jeg ik­ke godt nok in­de i tin­ge­ne til at vi­de, hvor­dan hæn­ger sam­men. Det er selv­føl­ge­lig ik­ke godt nok, og det tror jeg og­så, de folk, der står bag, har væ­ret ude at si­ge, « for­tal­te han og til­fø­je­de:

» Der er in­gen grund til at pe­ge fin­gre ad no­gen. I det her game må man ta­ge de tæsk, som kom­mer, og så må man stå op bag­ef­ter. Det ved vi al­le sam­men. Jeg ved ik­ke 100 pro­cent, hvad der lig­ger bag ( Ol­sens, red.) be­slut­nin­gen. Men der­for kan jeg godt si­ge, at jeg bå­de for­står og respek­te­rer den, « fastslog Da­ni­el Ag­ger.

Iføl­ge ham er det nu op til spil­ler­ne at gi­ve Mor­ten Ol­sen en pas­sen­de af­slut­ning ef­ter – til den tid – 16 år i job­bet som dansk land­stræ­ner.

» Vi spil­le­re hå­ber selv­føl­ge­lig, at vi kan gi­ve ham den af­sked, han fortje­ner. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.