Ag­ger: Højb­jerg har ik­ke sat sig or­dent­ligt ind i tin­ge­ne

BT - - SPORTEN - PÅ AF­VE­JE Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

Da­ni­el Ag­ger er ue­nig med lands­holdskam­me­ra­ten Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, der har kaldt den nu­væ­ren­de fod­bold­kon­fl ikt for ’ use­ri­øs’.

Det for­tal­te lands­holds­an­fø­re­ren og le­de­ren af det rød/ hvi­de- spil­le­råd i går eft er­mid­dag.

Da­ni­el Ag­ger me­ner, at 19- åri­ge Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg har væ­ret li­ge lov­lig hur­tig i replik­ken – uden at ha­ve sat sig or­dent­ligt ind i den ver­se­ren­de løn­kon­fl ikt mel­lem lands­holds­spil­ler­ne og DBU.

» Pi­er­re har må­ske ik­ke li­ge væ­ret in­de i tin­ge­ne, og det ta­ger jeg ik­ke så tungt. Pi­er­re står bag hol­det, det er jeg ik­ke i tvivl om. Han har må­ske ba­re li­ge en kort stund ik­ke tænkt sig om, « si­ger Da­ni­el Ag­ger.

Brønd­by- spil­le­ren un­der­stre­ger, at han ik­ke øn­sker at ska­be splid mel­lem ham selv og Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg på grund af den­nes ud­ta­lel­ser om, at han er me­re end træt af at væ­re i kon­fl ikt med DBU.

Til BT sag­de Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg blandt an­det:

» Kom nu, vi er nødt til at man­de os op og stå sam­men og ta­ge sut­ten ud af mun­den. Vi vil al­le sam- men til EM i Frank­rig. Vi må for­stå, at det li­ge nu ik­ke er tid til bar­ne­le­ge. Jeg sy­nes – med al respekt – at det er lidt use­ri­øst, « lød det fra Pi­er­re Emi­le Højb­jerg.

Skal ha­ve en snak

Da­ni­el Ag­ger af­vi­ser, at han nu vil sæt­te sin un­ge lands­hold­kol­le­ga på plads, men de to spil­le­re skal ha­ve en snak om tin­ge­ne, når kon­fl ik­ten bli­ver afb læst.

» Selv­føl­ge­lig vil jeg snak­ke med ham, men han må ud­ta­le sig, som han vil. Det skal han og­så. Men han skal og­så ud­ta­le sig om no­get, han har for­stand på og no­get, han ved no­get om. Det har han ik­ke gjort, « si­ger Da­ni­el Ag­ger.

Da­ni­el Ag­ger øn­ske­de i går ik­ke at ud­ta­le sig om de i gang­væ­ren­de og højspænd­te for­hand­lin­ger mel­lem spil­ler­ne med Spil­ler­for­e­nin­gen i spid­sen og DBU på den an­den si­de. En kon­fl ikt om spil­ler­nes løn­for­hold og kom­merci­el­le ret­tig­he­der, der ri­si­ke­rer at blo­ke­re for spil­ler­nes del­ta­gel­se i lands­hol­dets kom­men­de træ­nings­kam­pe mod Frank­rig og USA.

» Der er in­gen grund til at ud­ta­le sig om den, for nu sid­der de for­hå­bent­lig og fi nder ud af tin­ge­ne. Det bli­ver me­get nem­me­re, når det er på plads, « ly­der det fra Da­ni­el Ag­ger.

Da­ni­el Ag­ger me­ner, at Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg ik­ke har få­et sat sig or­dent­ligt ind i den ver­se­ren­de løn­kon­flikt mel­lem Spil­ler­for­e­nin­gen og DBU. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.