Rift er på lands­hol­det

BT - - SPORTEN - Fo­to: Keld Navn­toft

PI­ER­RE- EMI­LE HØJB­JERG ER en mand, der går si­ne eg­ne ve­je. Det er eft er­hån­den svært at væ­re i tvivl om. Den un­ge lands­holdspro­fi l er i dis­se da­ge part i kon­fl ik­ten mel­lem DBU og lands­hol­det. På pa­pi­ret bur­de han der­for væ­re på si­ne hold­kam­me­ra­ters si­de, men det er der ik­ke me­get, der in­di­ke­rer i de ud­ta­lel­ser, han ons­dag gav til BT.

» For mig per­son­ligt vil jeg al­drig no­gen­sin­de ta­ge hjem og spil­le på det dan­ske lands­hold, for­di jeg får 20.000 kro­ner me­re. Helt ær­ligt. Hvis de ( DBU, red.) sag­de til os, vi skul­le spil­le gra­tis mod USA og Frank­rig, hav­de jeg og­så gjort det, « sag­de Højb­jerg, in­den han gik vi­de­re til at kal­de kon­fl ik­ten ’ use­ri­øs’ og ’ ik­ke pen­ge­ne værd’.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg er en for­ry­gen­de fod­bold­spil­ler og en fyr, man som uden­for­stå­en­de ik­ke kan la­de væ­re med at hol­de lidt af. Han er umid­del­bar, han har si­ne me­nin­gers mod, og han er på in­gen må­de ban­ge for sin egen skyg- ge. Han er kort sagt en ty­pe, der bur­de væ­re fl ere af på og om­kring det dan­ske lands­hold. MED FA­RE FOR at ly­de uso­li­da­risk kan jeg kun bi­fal­de, at han træ­der lidt ud af ræk­ker­ne og si­ger det, de fl este af os an­dre tæn­ker. Spil­ler­ne og Spil­ler­for­e­nin­gen vil - udadtil - gi­ve det ud­se­en­de af, at der er fuld op­bak­ning til den linje, der læg­ges over for DBU i for­hand­lin­ger­ne om en ny lands­holds­aft ale. Men selv­føl­ge­lig er der ik­ke det. Der er spræk­ker i et­hvert fun­da­ment - det er der og­så blandt spil­ler­ne.

Det har Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg nu be­vist med al mu­lig ty­de­lig­hed. Men det kan - desvær­re - ko­ste den 19- åri­ge kø­ben­hav­ner.

Spil­ler­for­e­nin­gen og den­nes sol­da­ter i top­pen af lands­hol­det hie­rar­ki øn­sker ik­ke den slags spræk­ker ud­stil­let i off ent­lig­he­den. De vil frem­stå som en sam­let en­hed - det stil­ler dem og­så bed­re i for­hand­lin­ger­ne. Men det har Højb­jerg nu øde­lagt. Højb­jerg, der er en af lands­hol­dets stør­ste pro­fi ler og en mu­lig kom­men­de an­fø­rer, kal­der groft sagt de­res ’ ar­bejds­kamp’ for use­ri­ø­se bar­ne­le­ge. UD­MEL­DIN­GEN HAR OP­HID­SET bå­de Spil­ler­for­e­nin­gen - og no­get vig­ti­ge­re - spil­ler­ne i top­pen af lands­hol­dets hie­rar­ki. Lars Ja­cob­sen, Wil­li­am Kvist, Chri­sti­an Erik­sen og Da­ni­el Ag­ger er ir­ri­te­re­de over Augs­burg- spil­le­rens ud­mel­din­ger. For­stå­e­ligt nok, når man tæn­ker på, hvad det er, de kæm­per for og prø­ver på.

I går dys­se­de Da­ni­el Ag­ger dra­ma­et ned, da han fastslog, at Højb­jerg har ret til at ud­ta­le sig, som han vil. Men lands­holds­kap­ta­j­nen fi k og­så li­ge til­fø­jet, at Højb­jerg i den­ne sag har yt­ret sig om ting, han ik­ke har for­stand på. På den må­de blev magt­for­hol­det li­ge­som sat på plads.

Der er in­gen tvivl om, at Højb­jergs ud­ta­lel­ser ska­ber split­tel­se i lands­hold­strup­pen. Det er der­for op­lagt at fo­re­stil­le sig, at der skal klin­kes nog­le skår, når han på søn­dag mø­des med Kvist, Ag­ger og co. i lands­holds­lej­ren.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg har uden tvivl ment, hvad han har sagt. Men han har sagt dem i den bed­ste me­ning. Frem for alt vil han ba­re spil­le fod­bold. Uden nød­ven­dig­vis at tæn­ke på bonu­s­ord­ning­ner el­ler ung­doms- og kvin­delands­holds­spil­le­re. Det kan han til­la­de sig. Men det kan lands­hol­dets spil­ler­råd, der skal kig­ge på det stør­re bil­le­de, af na­tur­li­ge år­sa­ger ik­ke. JEG KAN BLOT hå­be på, at de to stå­ste­der kan mø­des et sted i mid­ten. El­lers kan vi stå over for et lands­hold, der ik­ke ba­re er i krig med DBU - men og­så med sig selv.

Det var for­fri­sken­de - men ik­ke nød­ven­dig­vis sær­lig gen­nemtænkt - at Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg sag­de sin me­ning om kon­flik­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.