DBU luk­ker kon­trakt hul

Ri­si­ko­en for kon­trakt- bal­la­de i som­me­rens trans­fer­mar­ked er mind­sket be­ty de­ligt, eft er DBU har be­slut­tet at ’ gam­le’ agent- aft aler sta­dig gæl­der

BT - - SPORTEN - KON­TRAK­TER Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

BT har de se­ne­ste da­ge be­skre­vet de æn­drin­ger, som fod­bol­dens trans­fer­mar­ked står over for, når der 1. april sker æn­drin­ger i re­gel­sæt­tet for agen­ter.

Agent- tit­len fal­der bort, og er­stat­tes af tit­len ’ mel­lem­mand’, og den de­tal­je har åb­net for et juri­disk spørgs­mål – nem­lig om de aft aler ind­gå­et mel­lem agen­ter og fod­bold­spil­le­re vil­le fal­de bort 1. april og i vær­ste fald åb­ne for et rag­na­rok af kon­trakt- bal­la­de.

Det mu­li­ge hul luk­ker Dansk Bold­spil- Uni­on ( DBU) nu. De hid­ti­di­ge aft aler vil og­så gæl­de eft er 1. april. Det for­tæl­ler DBUs jurist og kon­trak­tansvar­li­ge, Jes Chri­sti­an Fi­sker.

Når agen­ter op­hø­rer med at væ­re agen­ter og bli­ver mel­lem­mænd, vil de gam­le re­præ­sen­ta­tions­aft aler spil­ler og agent imel­lem sta­dig væ­re gæl­den­de?

» Ja, det er min kla­re for­vent­ning, og det er det, vi har lagt op til i vo­res ud­kast til et nyt re­gel­sæt, som nu be­hand­les po­li­tisk. Det­te er og­så i over­ens­stem­mel­se med de op­lys­nin­ger, vi har mod­ta­get fra FI­FA, og er det vi har op­lyst til en ræk­ke spil­lera­gen­ter, der har hen­vendt sig her­om. «

Tæt på en im­ple­men­te­ring

Hvor langt er DBU med et nyt juri­disk fun­da­ment for agen­ter/ mel­lem­mænd?

» Vi er me­get tæt på at kun­ne præ­sen­te­re DBUs en­de­li­ge im­ple­men­te­ring af FI­FAs nye reg­ler på om­rå­det. «

Hvor­når for­ven­ter DBU, at væ­re en­de­ligt på plads med re­ge­læn­drin­ger­ne?

» FI­FA har fast­sat en frist her­for 1. april 2015, og den for­ven­ter vi at over­hol­de. «

Det dan­ske agent- kabinet un­drer sig over, hvor­for det end­nu ik­ke har hørt fra DBU an­gå­en­de nye reg­ler med så kort tid igen?

» Vi ind­drog på et tid­ligt tids­punkt i pro­ces­sen en ræk­ke nø­je ud­valg­te spil­lera­gen­ter med li­cens fra DBU ved på en tema­dag at få de­res in­put til, hvor­dan vi bedst mu­ligt kun­ne im­ple­men­te­re de nye FI­FA reg­ler. Vi har eft er­føl­gen­de med­delt samt­li­ge spil­lera­gen­ter med li­cens fra DBU, at det vil­le gi­ve fl ere spørgs­mål end svar at op­ly­se ge­ne­relt om de nye reg­ler, før dis­se er en­de­ligt ved­ta­get. Vi har dog rå­d­gi­vet en ræk­ke spil­lera­gen­ter om kon­kre­te hen­ven­del­ser i for­hold til si­tu­a­tio­nen eft er de nye reg­ler. Vi ser frem til at kun­ne præ­sen­te­re dis­se, når de er en­de­ligt ved­ta­get og vil in­vi­te­re samt­li­ge nu­væ­ren­de spil­lera­gen­ter og an­dre in­ter­es­se­re­de til en in­for­ma­tions­dag her i DBU. «

Mini­mum­s­krav fra FI­FA

Iso­le­ret set fra et dansk syns­punkt er det så over­ho­ve­det nød­ven­digt med re­ge­læn­drin­ger?

» Ja, der er kom­met et nyt re­gel­sæt fra FI­FA, som på­læg­ger DBU at op- fyl­de en ræk­ke mini­mums­stan­dar­der og krav – det­te nød­ven­dig­gør et nyt dansk re­gel­sæt. «

Hvil­ket aft ryk har DBU mu­lig­hed for at sæt­te på det na­tio­na­le re­gel­sæt for de dan­ske agen­ter – alt­så kan DBU ar­bej­de med et ’ skrap­pe­re’ re- gel­sæt end ek­sem­pel­vis i Tys­kland el­ler Eng­land, el­ler skal det væ­re ens­ar­tet i FI­FAs med­lem­slan­de?

» Jeg kan ik­ke ud­ta­le mig om, hvor­dan an­dre lan­de vil im­ple­men­te­re FI­FAs reg­ler, men blot næv­ne, at DBU har mu­lig­hed for at imp­le- men­te­re et ’ skrap­pe­re’ re­gel­sæt i den for­stand, at vi i vo­res ud­kast til nye reg­ler har fo­re­slå­et for­skel­li­ge be­skyt­tel­ses­reg­ler, som går ud­over FI­FAs mini­mums­stan­dar­der og krav til vo­res na­tio­na­le im­ple­men­te­ring. «

Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.