Skæb­ne­ti­me for Ri­is

BT - - SPORTEN - Fo­to: Nils Meilvang

HVIS TIN­KOFF- SAXOS SU­PER­STJER­NER for­søm­mer re­sul­tat­lis­ten i for­års­sæ­so­nen, kan det bli­ve be­gyn­del­sen til en­den for sam­ar­bej­det mel­lem Bjar­ne Ri­is og den rus­si­ske hol­de­jer, Oleg Tin­kov.

Det vil­le væ­re nemt at ru­bri­ce­re Tin­koff - Saxos ex­cen­tri­ske ejer, Oleg Tin­kov som en ny­rig rus­ser med alt for man­ge pen­ge, dår­li­ge manérer og ure­a­li­stisk hø­je krav til det cy­kel­hold, han har gjort Bjar­ne Ri­is til sport­s­lig an­svar­lig for.

Skal man tro den sæd­van­lig­vis ve­lun­der­ret­te­de fran­ske sportsavis L’Equipe, har især den be­sked­ne sej­rsk­vo­te fra su­per­stjer­ner som Al­ber­to Con­ta­dor og nyind­kø­bet Pe­ter Sa­gan få­et Oleg Tin­kov op i det rø­de felt. To sej­re og et præ­sta­tions­ni­veau un­der det for­ven­te­de har an­gi­ve­ligt få­et Tin­kov til at vars­le for­an­drin­ger i he­le det sport­s­li­ge se­tup, selv om sæ­so­nen sta­dig er ung og jom­fru­e­lig DET ER SI­GEN­DE, at hver­ken Oleg Tin­kov selv el­ler for den sags skyld hans CEO, Ste­fa­no Fel­trin, har af­vist L’Equipes hi­sto­rie som op­spind. Og re­elt fl ug­ter es­sen­sen af avi­sens hi­sto­rie da og­så fi nt med de ud­s­lip, Oleg Tin­kov selv kom med på Twit­ter un­der og eft er det ita­li­en­ske eta­pe­løb Tir­reno- Adri­a­ti­co tid­li­ge­re på ugen, hvor Al­ber­to Con­ta­dor ik­ke for­sva­re­de sid­ste års stormen­de tri­um­fl øb, men ho­ste­de sig igen­nem sne­stormen på Ter­mi­nil­lo med en for­kø­let fem­te­plads på den fros­ne bund­li­nie. SÆ­SO­NEN ER LANG end­nu, og re­elt er der mas­ser af tid til at ret­te op på sej­rsk­vo­tien­ten. Men tå­l­mo­dig­hed er ik­ke en dyd hos Oleg Tin­kov, og det læg­ger et vold­somt pres på Ri­is, der el­lers op til den­ne sæ­son har gen­nem­ført be­ty­den­de for­an­drin­ger med en sport­s­lig sek­tor, hvor Bob­by Julich og Da­ni­el He­a­ley su­per­vi­se­rer træ­ning og in­di­vi­du­el co­a­ching.

Oleg Tin­kov har byg­get sin for­mue op i et Rusland, hvor ny­ka­pi­ta­lis­me og po­li­ti­ske al­li­an­cer gjor­de alt mu­ligt. At den cy­kel­be­gej­stre­de mil­li­ar­dær og­så er op­vok­set un­der fat­ti­ge kår i Si­bi­ri­en, har og­så for­met hans ver­dens­bil­le­de. Der er ik­ke plads til mid­del­må­dig­hed og ta­be­re. Suc­ces gø­res op i sej­re, og som for­ret­nings­mand har Tin­kov haft sin del af dem i en ver­den, hvor konjunk­tu­rer­ne ind­til for gan­ske ny­lig har væ­ret med ham uden et bump på vej­en. MAN FIN­DER NÆP­PE to me­re mod­sa­t­ret­te­de skik­kel­ser end Oleg Tin­kov og Bjar­ne Ri­is. Den ene er en ek­stro­vert fø­lel­ses­vulkan og el­sker sto­re arm­be­væ­gel­ser, hvor Ri­is med sin eft er­hån­den vel­kend­te tungsin­dig­hed har langt svæ­re­re ved at ita­le­sæt­te og re­fl ek­te­re over selv me­re simp­le pro­blem­stil­lin­ger.

Det er der po­ten­ti­elt kon­fl ikt­stof i, for­di der er så af­grunds­dyb for­skel i bå­de tem­pe­ra­ment, livs­syn og væ­re­må­de, at gni­ster­ne kan sæt­te en step­pe­brand i gang.

I før­ste om­gang vil det ik­ke væ­re Bjar­ne Ris, der står for skud, hvis ik­ke re­sul­ta­ter­ne i de kom­men­de seks- ot­te uger fl asker sig. Men før el­ler si­den vil han skul­le stå på mål for hol­dets præ­sta­tio­ner. Og Bjar­ne Ri­is er kom­met i en si­tu­a­tion, hvor han ik­ke som før­hen hav­de sta­tus af hol­de­jer og ta­lis­man, men i dag mest er en slags værk­fø­rer. VI KEN­DER BIL­LE­DET af Ri­is og Tin­kov i for­brød­ring. Hvad en­ten det er på cyk­len el­ler med en fl aske år­gangs­vin un­der op­sej­ling. Ren har­moni og hyg­ge. Men jeg tror, vi skal tæt­te­re på Lars Mik­kel­sens bå­de char­me­ren­de og dæ­mo­ni­ske ge­stalt­ning af Vla­di­mir Pu­tin i Hou­se of Cards for at iden­ti­fi ce­re den san­de Oleg Tin­kov.

» Bjar­ne er ty­pen, der vil lyt­te til ham og så gø­re no­get an­det. Bjar­ne er smart, « vur­de­re­de den tid­li­ge­re Team CSC- ryt­ter Jörg Jaks­che i det en­gel­ske magasin ProCycling så sent som i eft er­å­ret.

Det er næp­pe en for­kert ana­ly­se, men det er sam­ti­digt bil­le­det af et for­hold, der er en hår­fi n ba­lan­ce­akt. Diplo­ma­ti kan man kom­me langt med, men ik­ke i læng­den, for Oleg Tin­kov har ik­ke

For­hol­det mel­lem Bjar­ne Ri­is ( th.) og Oleg Tin­kov ( tv.) frem­står of­test rig­tigt godt, men den rus­si­ske ejer vil ik­ke skå­ne Ri­is i læng­den, hvis der ik­ke kom­mer re­sul­ta­ter på bor­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.