Nedryk­ning ik­ke et te­ma i Es­b­jerg - over­ho­ve­det ’’

BT - - SPORTEN - OVER­LE­VEL­SE Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk Ni­els Søn­der­gaard Fo­to: Son­ny Munk Carl­sen

Vi skal ba­re li­ge ha­ve en sejr el­ler to, så ser vi op­ti­mi­stisk på tin­ge­ne igen

Es­b­jerg har tabt de se­ne­ste tre kam­pe i Su­per­liga­en og lig­ger kun li­ge over nedryk­nings­stre­gen, men hos le­del­sen af­vi­ser man, at der bli­ver spe­ku­le­ret i ri­si­ko­en for at spil­le i 1. di­vi­sion i næ­ste sæ­son.

Det for­kla­rer Ni­els Erik Søn­der­gaard ( fo­to) fra klub­bens sport­s­li­ge ud­valg til bt. dk.

» Det er ik­ke et te­ma i Es­b­jerg over­ho­ve­det. Vi har selv­føl­ge­lig respekt for, at vi skal ha­ve nog­le po­int ind på tav­len, og at vi har mi­stet nog­le spil­le­re, men vi me­ner sta­dig, at vi har kva­li­tet på hol­det. Vi har sta­dig nog­le go­de spil­le­re på hol­det og en for­nuf­tig bredde. Vi skal ba­re li­ge ha­ve en sejr el­ler to, så ser vi op­ti­mi­stisk på tin­ge­ne igen, « si­ger han.

Es­b­jerg har en helt li­ge målsco­re ef­ter 21 spil­ler­un­der, hvor der er sco­ret 27 gan­ge og gå­et li­ge så man­ge ind, og der­u­d­over har det ve­stjy­ske mand­skab ot­te po­int ned til FC Vestsjæl­land, som slet ik­ke er kom­met i gang i for­å­ret og har tabt samt­li­ge fi­re kam­pe.

Næ­ste mod­stan­der for Es­b­jerg er i af­ten, når Ni­els Fre­de­rik­sens trop­per skal til Oden­se og mø­de OB.

Ale­xan­der Szy­ma­nowski ven­ter på at få chan­cen igen i Brønd­by.

Fo­to: Ka­tri­ne Emi­lie Andersen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.