’ Jeg er ble­vet glemt’

Ale­xan­der Szy­ma­nowski er ik­ke læn­ge­re den sto­re pro­fil, som al­le Brønd­by- fan­se­ne jub­le­de over. Nu har han svært ved at få spil­le­tid

BT - - SPORTEN - GLEMT PRO­FIL Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk

Ale­xan­der Szy­ma­nowski blev be­trag­tet som det helt sto­re scoop, da han fra star­ten af sid­ste sæ­son tog Su­per­liga­en med storm.

Ar­gen­ti­ne­ren blev fast mand på Thomas Franks hold, og det fik sport­s­di­rek­tør Per Rud til at kø­be ham fri af den span­ske klub Recre­a­ti­vo Hu­elva i som­mer.

Den fa­ste plads er imid­ler­tid blev skif­tet ud med en bænk­plads, og i for­å­rets før­ste fi­re kam­pe er det kun ble­vet til 81 ind­skif­te­de Su­per­liga- mi­nut­ter, li­ge som han i søn­da­gens sejr over OB sad på bæn­ken i he­le kam­pen. Trods den mang­len­de spil­le­tid for­sik­rer den tid­li­ge­re sto­re Brønd­by- pro­fil, at han er glad for til­væ­rel­sen i klub­ben.

» Jeg har in­gen pla­ner om at for­la­de Brønd­by. Al­le spil­le­re vil ger­ne ha­ve spil­le­tid, og jeg har halvan­det år til­ba­ge af min kon­trakt i Brønd­by. Det er min plan at bli­ve i klub­ben, for jeg er glad for bå­de Brønd­by og Dan­mark, men jeg vil selv­føl­ge­lig ger­ne spil­le. Thomas ( Frank, red.) har for­talt mig, at han er glad for mig, men det er da klart, at jeg sø­ger ef­ter spil­le­tid. Men min før­ste­pri­o­ri­tet er at bli­ve her, « si­ger Ale­xan­der Szy­ma­nowski, der er gå­et fra at væ­re nær­mest en frel­ser til at væ­re en glemt spil­ler i Brønd­by.

» Det er så­dan i fod­bold, at når du spil­ler, så el­sker al­le dig, og når du ik­ke spil­ler, glem­mer al­le alt om dig, men jeg har ik­ke glemt mit eget spil, og jeg tror på mig selv, « si­ger han og til­fø­jer:

» Jeg spil­ler ik­ke i øje­blik­ket, og det ene­ste, jeg kan gø­re, er at bli­ve ved med at ar­bej­de hårdt og ven­te på min chan­ce. Nog­le gan­ge er det så­dan i fod­bold, at du ik­ke spil­ler, men jeg gør præ­cis det sam­me, som da jeg spil­le­de fast. Jeg tror på mig selv og ken­der mi­ne fær­dig­he­der, så jeg kan ik­ke gø­re an­det end at ven­te på at få min chan­ce, når Thomas Frank sy­nes, jeg skal ha­ve den. «

Skif­tet ind og ud

I for­ri­ge we­e­kends kamp mod FC Kø­ben­havn måt­te Ale­xan­der Szy­ma­nowski stå mo­del at bli­ve skif­tet ind og ud i sam­me kamp, men på trods af den op­le­vel­se sy­nes han, at han ef­ter­lod et godt ind­tryk i ne­der­la­get.

» Jeg spil­le­de 60 mi­nut­ter mod FCK og fø­ler selv, at jeg spil­le­de godt. Jeg var en af dem, der var med til at ska­be må­let, og al­le mi­ne hold­kam­me­ra­ter for­tal­te mig bag­ef­ter, at jeg spil­le­de en god kamp. Men det er Thomas Frank, der er træ­ner, og han be­slut­te­de, at jeg ik­ke skul­le spil­le i den sid­ste kamp. Så­dan er det. «

» Jeg ved ik­ke, hvad der er galt, og hvor­for jeg ik­ke spil­ler. Det spørgs­mål er der an­dre end mig, der skal be­sva­re. Jeg har spil­let go­de kam­pe, sy­nes jeg, så jeg ved det ik­ke. Det er træ­ne­rens be­slut­ning, og han kan li­de an­dre spil­le­re i øje­blik­ket, så jeg må ven­te på min chan­ce, « slut­ter den ven­stre­be­ne­de ar­gen­ti­ner.

Ale­xan­der Szy­ma­nowski har spil­let 13 Su­per­liga- kam­pe i den­ne sæ­son, her­af 10 fra start. I ni af dem er han skif­tet ud. Det er ik­ke ble­vet til no­gen mål i den­ne sæ­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.