But­ton: Vi har frem­ti­dens bil ’’

BT - - SPORTEN - FØRSTEUD­FOR­DRER Jep­pe Hel­kov jhe@ spor­ten. dk Jen­son But­ton

Jeg ved, vi er langt ef­ter li­ge nu, og at det vil bli­ve svært. Men bi­len kan bli­ve fan­ta­stisk i frem­ti­den. Den her sport har brug for, at no­gen kan ud­for­dre Mer­ce­des- bi­ler­ne

To sid­ste­plad­ser i kva­li­fi­ka­tio­nen, en ud­gå­et bil al­le­re­de ef­ter op­varm­nings­run­den i sel­ve lø­bet og end­nu en sid­ste­plads blandt de 11 bi­ler, der gen­nem­før­te Au­stra­li­ens Grand Prix. McLa­ren le­ve­re­de en de­ci­de­ret ka­ta­stro­festart på årets For­mel 1- sæ­son.

Men selv­om Jen­son But­ton og Ke­vin Magnus­sen var fle­re se­kun­der lang­som­me­re end de hur­tig­ste bi­ler, når de­res McLa­ren- ræ­se­re en­de­lig fik slæbt sig over mål­stre­gen, har But­ton end­nu ik­ke mi­stet mo­det. Tvær­ti­mod tror han, at McLa­ren er det team, der har bedst mu­lig­hed for at ud­for­dre de su­veræ­ne Mer­ce­des- kørere, Lewis Ha­milt­on og Ni­co Ros­berg.

Op­ti­mist

» Jeg ved, vi er langt ef­ter li­ge nu, og at det vil bli­ve svært. Men bi­len kan bli­ve fan­ta­stisk i frem­ti­den. Den her sport har brug for, at no­gen kan ud­for­dre Mer­ce­des- bi­ler­ne, der er så langt for­an. Og jeg tror vir­ke­lig, at vi er hol­det, der kan gø­re det, « si­ger han til Au­tosport. com.

Hvor Jen­son But­tons selv­til­lid kom­mer fra, skal væ­re us­agt. I 2013 for­må­e­de But- ton og hans da­væ­ren­de team­kam­me­rat, Ser­gio Pe­rez, slet ik­ke at kom­me på po­di­et, mens But­ton og Magnus­sen i sid­ste sæ­son måt­te nø­jes med en 8.- og en 11.- plads i kam- pen om VM- tit­len. Men al­li­ge­vel me­ner den 35- år­ge eng­læn­der alt­så, at der er stør­re grund til op­ti­mis­me i år.

Kø­rer me­re rent

» Bi­len er me­get an­der­le­des end no­get an­det, jeg før har kørt med et McLa­ren- logo på. Med hen­syn til ae­ro­dy­na­mi­k­ken og fi­lo­so­fi­en bag vind­strøm­men over bi­len, er det he­le nyt. Det her vil i frem­ti­den bli­ve set som en me­get vig­tig bil for McLa­ren og Hon­da, » si­ger But­ton.

» Med bi­len sid­ste år kun­ne vi kun kø­re en en­kelt god om­gang, mens det blev me- get svært i lø­be­ne, hvor bi­len var me­get upræ­cis i svin­ge­ne. Den kør­te me­get urent på grund af ae­ro­dy­na­mi­k­ken. Den her bil er me­get an­der­le­des. Det kø­rer me­re rent, og vi kan byg­ge vi­de­re på den. «

» Vi hen­ter ik­ke to se­kun­der i det næ­ste løb, men I vil se sto­re for­bed­rin­ger fra os i år, « slut­ter han.

McLa­ren får mu­lig­hed for at re­van­che­re den dår­li­ge sæ­son­start om ot­te da­ge, hvor For­mel- fel­tet rej­ser til Ma­lay­sia.

Ke­vin Magnus­sen skal næp­pe reg­ne med at få Alonsos plads i Ma­lay­si­as Grand Prix. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.