SKÆBNEDAG

Alonso- tjek søn­dag be­stem­mer Magnus­sens frem­tid

BT - - SPORTEN - SNART KLAR Jep­pe Hel­kov Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen jhe@ spor­ten. dk, ni­tr@ spor­ten. dk

Ke­vin Magnus­sens For­mel 1- kar­ri­e­re fik lidt kun­stigt ån­de­dræt, da han i we­e­ken­den af­lø­ste Fer­nan­do Alonso i Au­stra­li­ens Grand Prix. No­get ty­der dog på, at dan­ske­rens til­ba­ge­komst til mo­tor­spor­tens fi­ne­ste klas­se bli­ver en en­gangs for­nø­jel­se for den­ne gang.

Iføl­ge Sky Ita­lia skal Fer­nan­do Alonso søn­dag gen­nem­gå et læ­ge­tjek, der skal fast­slå, om han er klar til at kø­re sæ­so­nens næ­ste løb i Ma­lay­sia. Gi­ver det tjek in­gen grund til be­kym­ring, må Magnus­sen iføl­ge Sky ta­ge plads på tri­bu­nen.

Og skal man tro de se­ne­ste bul­le­ti­ner, er Alonso ved at væ­re i ful­de om­drej­nin­ger igen ef­ter uhel­det i op­sta­ten til sæ­so­nen, der tvang ham til at mel­de fra til lø­bet i Au­stra­li­en. Ons­dag til­brag­te spa­ni­e­ren en hel dag i hol­dets For­mel 1- si­mu­la­tor, og iføl­ge McLa­ren hav­de den tid­li­ge­re For­mel 1- ver­dens­me­ster ’ en god dag’, hvor han for­be­red­te sig på ’ kva­li­fi­ka­tions- og løbs­pro­ce­du­re’.

Ar­bej­der i si­mu­la­tor

På sin Twit­ter- pro­fil for­tæl­ler Fer­nan­do Alonso og­så selv, at han er ved at væ­re klar igen.

» God dag i dag på MTC! Mas­ser af mø­der og si­mu­la­to­r­ar­bej­de, « skri­ver han.

Der har el­lers væ­ret spe­ku­le­ret i, om Fer­nan­do Alonso over­ho­ved var in­ter­es­se­ret i at ven­de til­ba­ge til McLa­ren. Skif­tet fra Fer­ra­ri er langt fra for­lø­bet så gnid­nings­frit, som han kun­ne ha­ve hå­bet. I ste­det for en kon­kur­ren­ce­dyg­tig For­mel 1- ræ­ser har McLa­ren haft svært ved ba­re at gen­nem­fø­re fle­re sam­men­hæn­gen­de om­gan­ge.

McLa­rens di­rek­tør, Ron Den­nis, un­der­stre­ge­de dog før søn­da­gens For­mel 1- pre­mi­e­re, at Alonso er ivrig ef­ter at gø­re co­me­ba­ck.

» Jeg kan vi­se dig nog­le af de be­ske­der, han har sendt til mig. Han ser frem til ud­for­drin­gen, « sag­de Den­nis til Sky Sports sid­ste lør­dag.

Ma­lay­si­as For­mel 1- grand­prix bli­ver kørt fra 27. marts.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.