Ny vi­kar- træ­ner ta­ger an­svar for ne­der­lag mod Frank­rig

BT - - SPORTEN - NE­DER­LAG Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk Fo­to: Scan­pix

Dan­marks kvin­delands­holds mid­ler­ti­di­ge træ­ner, He­i­ne Erik­sen, in­drøm­mer, at han ik­ke var skarp nok i de sid­ste se­kun­der, hvil­ket ko­ste­de Dan­mark sej­ren mod Frank­rig i Gol­den Le­ague.

Det dan­ske kvin­delands­hold mi­ste­de kvin­de­hånd­bold- kory­fæ­et Jan Pyt­li­ck som træ­ner eft er de­cem­bers skuff en­de re­sul­ta­ter til EM.

Si­den er Klavs Bruun Jør­gen­sen og Sø­ren Her­skind ud­pe­get som de to, der skal brin­ge kvin­der­ne til­ba­ge til 90’ er­nes ’ jern- la­di­es’- ni­veau, men mid­ler­ti­digt har He­i­ne Erik­sen over­ta­get de rø­de/ hvi­de trop­per.

Og vi­kar- træ­ne­res før­ste op­ga­ve var et Gol­den Le­agu­e­op­gør mod de al­tid skar­pe franks­mænd i bri­ens eget land.

Land­stræ­ne­ren hav­de no­get kon­tro­ver­si­elt bæn­ket en del af de me­re vel­kend­te kvin­de­nav­ne op til tur­ne­rin­gen. End­da uden at gi­ve en for­kla­ring. Lot­te Grigel var en af de ot­te fra sid­ste lands­holds­sam­lig, der ik­ke kun­ne bru­ges me­re.

» Lad mig un­der­stre­ge, at jeg ik­ke er skuff et. Men vi le­ver alt­så i en mo­der­ne ver­den, hvor der er let ad­gang til kom­mu­ni­ka­tions­mid­ler­ne. Jeg sy­nes der­for, at det ik­ke vil­le ha­ve væ­ret sær­ligt bøv­let for He­i­ne at rin­ge til hver især af os ot­te EM- spil­le­re, som han ik­ke kun­ne bru­ge, « sag­de hun til BT den­gang.

Sam­me jar­gon blev brugt af Per­nil­le Holms­gaard, der til TV2 sag­de:

» Det er en ære at spil­le på lands­hol­det, så jeg er selv­føl­ge­lig træt af at se på tekstTV, at man ik­ke er med i den kom­men­de trup. «

Fik slet ik­ke af­slut­tet

Dan­mark tab­te en uhy­re tæt kamp, hvor beg­ge hold fulg­tes ad ind­til det af­gø­ren­de sid­ste mi­nut. Her kom fransk­mæn­de­ne i front med 24- 23, men Dan­mark hav­de 30 se­kun­der til at ud­lig­ne. No­get kon­tro­ver­si­elt be­holdt Dan­mark må­l­man­den i bu­ret – i ste­det for at spil­le med en ek­stra mand i an­gre­bet – og det ko­ste­de, da Dan­mark slet ik­ke fi k af­slut­tet mod mål.

Et hæ­der­ligt ne­der­lag, som vi­kar- træ­ner He­i­ne Erik­sen tog på sin kap­pe.

» Jeg kan ik­ke sæt­te no­get på fi ght, indstil­ling og det at vil­le spil­le på lands­hol­det. Hav­de jeg væ­ret en lil­le smu­le skar­pe­re som træ­ner i de sid­ste 30 se­kun­der, så kun­ne vi ha­ve vun­det. Spil­ler­ne vil­le ger­ne sæt­te en ek­stra streg­spil­ler på, men det var jeg ik­ke helt in­de i, « sag­de en ær­lig land­stræ­ner til TV2 Sport eft er kam­pen.

Ann Gre­te Nør­gaard score­de ot­te mål i kam­pen, og den ru­ti­ne­re­de spil­ler var ir­ri­te­ret over, at det sid­ste an­greb fes ud i san­det.

» Jeg græm­mer mig. Vi får ik­ke en­gang sat en af­slut­ning op til sidst. Men i for­hold til at vi hav­de så man­ge nye in­de på hol­det, så spil­ler vi en god kamp, « si­ger Ann Gre­te Nør­gaard.

Ann Gre­te Nør­gaard score­de ot­te mål mod Frank­rig, men det var ik­ke nok.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.