Par­ma kon­kurs i Ita­li­en

BT - - SPORTEN -

I 1995 og igen i 1999 vandt de Eu­ro­pa Le­ague. Og i 1993 vandt Par­ma for­gæn­ge­ren Po­kal­vin­der­nes Cup, men det er læn­ge si­den. Nu er det helt slut for den en­gang så stol­te nor­di­ta­li­en­ske klub. Tors­dag eft er­mid­dag blev Se­rie A- klub­ben, der i for­vej­en lig­ger iso­le­ret i bun­den, er­klæ­ret kon­kurs.

Par­ma skyl­der me­re end 100 mil­li­o­ner eu­ro ( 745 mil­li­o­ner kro­ner, red.) væk, og to gan­ge i den­ne sæ­son er man ble­vet fra­ta­get po­int, for­di man ik­ke har kun­net be­ta­le spil­ler­ne og per­so­na­let.

Præ­si­dent an­holdt

Ons­dag blev præ­si­den­ten Gi­am­pie­tro Ma­nen­ti ar­re­ste­ret un­der anklage for bed­ra­ge­ri og hvid­va­sk­ning af sor­te pen­ge. To ku­ra­to­rer, An­ge­lo Aned­da og Al­ber­to Gu­i­ot­to, har få­et til op­ga­ve at fi nde en ny ejer, sam­ti­dig med at de skal sty­re klub­ben igen­nem den re­ste­ren­de del af sæ­so­nen.

Sid­ste sæ­son blev Par­ma el­lers num­mer seks i Se­rie A, men en ube­talt skat­te­reg­ning be­tød, at UE­FA ude­luk­ke­de klub­ben fra spil­le med i Eu­ro­pa Le­ague.

De øv­ri­ge Se­rie A- klub­ber har un­der pres fra Sky Sports Ita­lia, som ejer TV- ret­tig­he­der­ne, stemt for at Par­ma for lov til at spil­le sæ­so­nen fær­dig. BNB

Her er det slut. Dom­mer Björn Ku­i­pers har gi­vet Zla­tan Ibra­him­ovic mar­chor­dre ef­ter den vil­de ta­ck­ling på Oscar. Sven­ske­rens hold­kam­me­ra­ter pro­teste­rer for­gæ­ves. Fo­to: Reu­ters/ Action Ima­ges

’ Luk­ket på grund af rø­ve­ri’ kan den ene pla­kat over­sæt­tes til ved ind­gan­gen til En­nio Tar­di­ni Sta­dion i Par­ma. Pen­ge­ne er væk og Se­rie A- klub­ben er gå­et kon­kurs. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.