VM- fi na­len li­ge før ju­le­aft en

BT - - SPORTEN - Fo­to: AFP

Der er læn­ge til, men nu har FI­FA be­slut­tet, hvor­når VM­fi na­len ved slut­run­den i Qa­tar i 2022 skal af­vik­les. Og det bli­ver knap en uge før ju­le­aft en, at ver­dens stær­ke­ste fod­bold­na­tion an­no 2022 kan pak­ke VM- tro­fæ­et ud som en ju­le­ga­ve før tid.

FI­FAs kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør, Wal­ter De Gre­go­rio, be­kræf­te­de fre­dag den 18. de­cem­ber som da­to­en for VM- fi na­len om syv år.

» Det er et vig­tigt skridt for os. En- de­lig ved vi, hvor­når tur­ne­rin­gen slut­ter. Det er en søn­dag, og det er for re­sten Qa­ta­rs na­tio­nal­dag. Det pas­ser helt per­fekt. Og I vil og­så ha­ve tid nok til ju­le­ind­kø­be­ne, « kon­sta­te­re­de De Gre­go­rio mun­tert.

Be­slut­nin­gen om at fl yt­te VM- slut­run­den fra den tra­di­tio­nel­le pla­ce­ring om som­me­ren til vin­ter­må­ne­der­ne er truff et på grund af hen­sy­net til spil­ler­nes hel­bred. Det vil væ­re alt for varmt til at spil­le top­fod­bold i Qa­tar om som­me­ren, hvor det kan bli­ve me­re end 40 gra­der varmt.

FI­FA af­slø­re­de og­så, at VM- slut­run­den i 2022 mu­lig­vis bli­ver for­kor­tet, så­le­des at den skal af­vik­les over 28 da­ge i ste­det for 31 el­ler 32 da­ge, som det el­lers har væ­ret til­fæl­det de se­ne­ste gan­ge.

FI­FA be­kendt­gjor­de ved sam­me lej­lig­hed, at Frank­rig bli­ver vært for kvin­der­nes VM- slut­run­de i 2019. BNB

VM- fi­na­len i Qa­tar bli­ver spil­let 18. de­cem­ber 2022.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.