DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

IS­HO­CK­EY METALLIGA SLUT­SPIL, KLOK­KEN 18: 30 UN­DER 5,5 MÅL I KAM­PEN

Det dis­ku­te­res i øje­blik­ket, om tur­ne­rings­struk­tu­ren skal æn­dres i Su­per­liga­en for at ska­be me­re spæn­ding i bå­de top og bund.

Nu vi­ser mål- sta­ti­stik­ker­ne og­så, at der kan væ­re brug for nytænk­ning. Iføl­ge book­ma­ke­ren Nor­di­cBet er vi på vej mod en hi­sto­risk må­l­fat­tig su­per­liga­sæ­son.

Så­le­des er der blot sco­ret 2,31 mål i snit pr. kamp, og Nor­di­cBet gi­ver blot od­ds 1,15 på, at den­ne sæ­son bli­ver den mest må­l­fat­ti­ge i hi­sto­ri­en med Su­per­liga.

» Stort set al­le hold er ble­vet bed­re or­ga­ni­sa­to­risk og sat­ser først og frem­mest på at » hol­de nul­let « , mens si­de­linj­en er do­mi­ne­ret af træ­ne­re med en ud­præ­get de­fen­siv tan­ke­gang. In­gen af de­le­ne ska­ber spr­ud­len­de an­grebs­fod­bold med mas­ser af mål, så det lug­ter af en ne­ga­tiv re­kord, « si­ger Ton­ni Munk Jensen fra Nor­di­cBet.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.