1,57

BT - - SPORTEN -

Op­gør imel­lem to af de sto­re guld­fa­vo­rit­ter, som næp­pe bli­ver spe­ci­elt må­l­rigt. De to hold har al­le­re­de mød­tes fem gan­ge i sæ­so­nen - fi re i grund­spil­let og en en­kelt gang i slut­spil­let - hvor he­le fi re af kam­pe­ne er endt med få mål. Der­til kom­mer, at Søn­derjy­ske er ble­vet væ­sent­ligt bed­re de­fen­sivt, eft er man fi k løst må­l­mand­spro­ble­met med ind­kø­bet af Jo­ni Myl­lokoski, mens Fre­de­riks­havn spe­ci­elt på egen is ik­ke har luk­ket ret man­ge mål i. I hvad der for­ment­lig bli­ver en tæt og li­ge aff ære, vir­ker det helt op­lagt at gå eft er mak­si­malt fem scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.