God­hed vin­der

Den ter­r­or­dræb­te Dan Uzan må ik­ke væ­re død for­gæ­ves, si­ger Uzans far Ser­geot Uzan til Ber­ling­s­ke lør­dag

BT - - NYHEDER - Jon Kir­ke­terp Jør­gen­sen jo­jr@ bt. dk

IN­TER­VIEW

’ Ond­skab kan ale­ne over­vin­des ved god­hed mel­lem men­ne­sker. God­hed kræ­ver mod.’ Så­dan kom­mer der til at stå på en min­de­pla­de på sy­na­go­gen i Krystal­ga­de i Kø­ben­havn.

Her blev 37- åri­ge Dan Uzan skudt og dræbt, mens han stod vagt for en jø­disk pi­ges bat mitzvah, den jø­di­ske kon­fi rma­tion.

Bag or­de­ne på min­de­tav­len står Dan Uzans far Ser­geot Uzan. Han står i dag frem i Ber­ling­s­ke og for­tæl­ler, hvad han øn­sker, at vi læ­rer af ter­r­or­an­gre­be­ne på Kr­udt­tøn­den og på sy­na­go­gen 14. og 15. fe­bru­ar.

Lør­dag 14. fe­bru­ar skød og dræb­te Omar El- Hus­se­in den 55- åri­ge fi lmin- struk­tør Finn Nør­gaard, der var til ste­de ved Kr­udt­tøn­den på Øster­bro. Se­ne­re – tid­ligt nat­ten til søn­dag – drog han til sy­na­go­gen og skød og dræb­te Dan Uzan. Omar El- Hus­se­in blev skudt af po­li­ti­et tid­ligt søn­dag mor­gen på vej ind i en lej­lig­hed på Nør­re­bro.

Må ik­ke væ­re død for­gæ­ves

Ser­geot Uzan hå­ber, at hans søn ik­ke er død for­gæ­ves.

» Jeg hå­ber, at men­ne­sker i frem­ti­den vil føl­ge Dans ek­sem­pel på, hvor­dan man skal op­fø­re sig. Hvis de gør det, så ser frem­ti­den god ud. Det vil væ­re et be­vis for mig på, at min søn ik­ke dø­de for­gæ­ves, « si­ger Ser­geot Uzan til Ber­ling­s­ke lør­dag.

No­get af Ser­geot Uzans håb blev ind­fri­et sid­ste lør­dag, hvor me­re end 1.000 men­ne­sker tog hin­an­den i hæn­der­ne og slut­te­de ring om sy­na­go­gen. En freds­ring, der skul­le vi­se, at dan­sker­ne vil be­skyt­te det jø­di­ske sam­fund i Dan­mark. Det var­me­de bå­de Ser­geot Uzan og re­sten af Dan Uzans eft er­lad­te.

» Der var en vi­dun­der­lig stem­ning af sa­mek­si­stens, af me­ning. Den var­me, vi har mødt som fa­mi­lie fra al­le si­der, har styr­ket mit håb for men­ne­ske­he­den, « for­tæl­ler Ser­geot Uzan til Ber­ling­s­ke lør­dag.

Hans liv skal fort­sæt­te i an­dre

For Dan­mark øn­sker Ser­geot Uzan, at dan­sker­ne føl­ger de 11 ord, som skal stå på min­de­tav­len. At kun god­hed vin­der over ond­skab. Det ser han som nøg­len til men­ne­ske­he­dens frem­tid.

» Gør no­get godt! Dét er mit øn­ske nu: En bed­re frem­tid for vo­res fæl­les­skab. For an­dres børn. For mit barn er død. Han er død, men jeg kan ik­ke ac­cep­te­re det. Jeg vil ha­ve, at hans liv skal fort­sæt­te gen­nem an­dre men­ne­sker, « si­ger Ser­geot Uzan til Ber­ling­s­ke.

Dan Uzans far, Mor­dek­hai Ser­geot Uzan. Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.