Test er for po­li­ti­ker­nes skyld

BT - - DEBAT - Fre­de­riks­berg Fo­to: St­ef­fen Ort­mann UN­DER­VIS­NING

Anders Lan­ge

Børn bli­ver i dag kon­stant må­lt i for­hold til de­res klas­se­kam­me­ra­ter. De­res ak­ti­vi­te­ter fø­rer al­tid frem mod test og prø­ver. Børn læ­rer ik­ke at læ­se, for­di det er skønt at læ­se skønlitteratur el­ler bli­ve klo­ge­re gen­nem fa­g­ar­tik­ler. De læ­rer at læ­se, så de får et bed­re te­stre­sul­tat, så po­li­ti­ke­re med stolt­hed kan si­ge, at dan­ske børn læ­ser li­ge så godt i 3. klas­se, som de før gjor­de i 4. klas­se. Den­ne til­gang ska­ber ik­ke me­ning for bør­ne­ne, og de ri­si­ke­rer der­for at bli­ve frem­med­gjort for fa­ge­nes spæn­den­de ind­hold.

Er der no­gen voks­ne, som præ­cis kan hu­ske, om det var i 2., 3. el­ler 4. klas­se, at de knæk­ke­de læ­se­ko­der­ne? Per­son­ligt lær­te jeg det først i en sen al­der, da min sto­re in­ter­es­se var fod­bold. Så aft ener­ne blev brugt i klub­ben og i bold­bu­re­ne. Her lær­te jeg til gen­gæld so­ci­a­le kom­pe­ten­cer og mød­te børn fra an­dre so­ci­a­le lag.

Det var ik­ke et te­ma i fa­mi­li­en el­ler i klas­sen, hvis man var lidt bag­ud i et fag. Der var ik­ke på sam­me vis en de­ad­li­ne el­ler en test, som un­der­vis­nin­gen før­te hen imod.

Et af de få ste­der, hvor test og prø­ve ik­ke har sne­get sig ind i dag, er pa­ra­doksalt nok i bør­ne­sport. Der er selv­føl­ge­lig stæv­ner og kam­pe. Men de fl este er uden re­sul­ta­ter. Yder­li­ge­re er det de fær­re­ste sport­s­klub­ber, der de­ci­de­ret te­ster de­res dren­ge og pi­ger. Der­i­mod præ­ges dis­se mil­jø­er af en til­gang, som væg­ter det he­le barn. Det er ik­ke til­fæl­digt, at det er så­dan, men et re­sul­tat af sy­ste­ma­ti­ske un­der­sø­gel­ser af, hvor­dan bør­ne­ne ud­vik­ler sig bedst.

Børn bli­ver ik­ke bed­re el­ler gla­de­re af at bli­ve må­lt i for­hold til pa­ra­me­tre, som de ik­ke selv kan sty­re. De bli­ver bed­re af at få meningsfuld vej­led­ning i, hvor­dan de selv kan me­stre det, som de er mo­ti­ve­re­de for at ud­vik­le. På sam­me vis kun­ne en læ­rer i fol­ke­sko­len spør­ge om, hvil­ke in­ter­es­ser det en­kel­te barn har, og til­ret­te­læg­ge un­der­vis­nin­gen ud fra det. Ik­ke ud fra en test­kul­tur.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.