Uvil­dig ter­r­orun­der­sø­gel­se

ME­NER

BT - - DEBAT -

Re­ge­rin­gen præ­sen­te­re­de tors­dag en ræk­ke til­tag i kølvan­det på ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn i fe­bru­ar. Ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen har bedt myn­dig­he­der og eks­per­ter føl­ge op på 11 kon­kre­te punk­ter. Det er blandt an­det prø­ve­løsla­del­ser, per­sonun­der­sø­gel­ser, fore­byg­gel­se af ra­di­ka­li­se­ring i fængs­ler og sam­ar­bej­de myn­dig­he­der imel­lem, der skal vur­de­res. Mette Fre­de­rik­sen un­der­stre­ge­de, at det ik­ke er en fær­dig eva­lu­e­ring, der blev præ­sen­te­ret, men at der er be­hov for et kri­tisk eft er­syn. OMAR AB­DEL EL- HUS­SE­IN, den fo­mo­de­de ger­nings­mand til ter­r­or­an­gre­bet, røg for ek­sem­pel gen­nem myn­dig­he­der­nes in­ter­ne sik­ker­heds­net, da han blev løsladt fra fængs­let uden at PET til­sy­ne­la­den­de blev ori­en­te­ret. Trods den om­stæn­dig­hed at Kri­mi­nal­forsor­gen på et tid­li­ge­re tids­punkt hav­de ad­va­ret om at Omar Ab­del El- Hus­se­in vi­ste tegn på ra­di­ka­li­se­ring i fængs­let. RE­GE­RIN­GENS TIL­TAG BYG­GER på re­de­gø­rel­ser fra di­ver­se myn­dig­he­der om for­lø­bet op til ter­r­or­an­gre­bet. Nok så vig­tigt ven­ter vi på po­li­tiets re­de­gø­rel­se om det præ­ci­se for­løb un­der an­gre­bet. Po­li­ti­et blev i da­ge­ne eft er ter­ror- hand­lin­gen rost til sky­er­ne og ind­t­og en hel­te­rol­le i be­folk­nin­gens øj­ne for at ha­ve re­a­ge­ret lyn­hur­tigt. Al­li­ge­vel er der om­stæn­dig­he­der, der træn­ger til en kri­tisk uafh æn­gig gen­nem­gang. Hvor­dan age­re­de po­li­ti og sik­ker­heds­folk ved det før­ste ter­r­or­an­greb på Kr­udt­tøn­den, og kun­ne dra­bet på Dan Uzan ved sy­na­go­gen i Krystal­ga­de væ­re for­hin­dret ved an­greb num­mer to? EN UVIL­DIG UN­DER­SØ­GEL­SE af­vi­ses af Mette Fre­de­rik­sen, men er nød­ven­dig for et få et helt præ­cist bil­le­de af he­le for­lø­bet. Det kan sag­tens ske uden at det skal op­fat­tes som mi­stil­lid til po­li­ti­et. jlu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.