KRUK­KE EL­LER OM­HU?

Til­tag fra ju­stits­mi­ni­ste­ren Søs Ma­rie Serup

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Et fl er­tal udenom re­ge­rin­gen på­lag­de ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen at kom­me med re­de­gø­rel­ser oven­på ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn. Den før­ste faldt tors­dag aft en og blev fulgt op med 11 retspo­li­ti­ske til­tag fra mi­ni­ste­rens si­de.

Hvad er det for til­tag? Der skal ses på en ræk­ke ting, bl. a. prø­ve­løsla­del­ser, hvad der ud­lø­ser re­st­straf, bru­gen af sam­fund­stje­ne­ste, be­tin­ge­de straff e og sel­ve af­so­nin­gen. Mi­ni­ste­ren har ty­de­lig­vis væ­ret grun­dig i ar­bej­det med at stil­le en di­ag­no­se. Der blev og­så luft et for­skel­li­ge be­hand­lings­for­mer, men ik­ke igang­s­at no­gen egent­lig be­hand­ling end­nu. Der bli­ver sat en hel mas­se pro­ces­ser i gang. Ju­stits­mi­ni­ste­ren er nødsa­get til at hø­re en per­leræk­ke af myn­dig­he­der og eks­per­ter un­der­vejs, før hun kan frem­læg­ge lov­for­slag. Der­for un­der­stre­ge­de hun og­så på pres­se­mø­det tors­dag, at det var en uhy­re kom­pli­ce­ret pro­ces. Mette Fre­de­rik­sen brug­te sit kon­tors ful­de tyng­de til bå­de at sig­na­le­re, at man ta­ger pro­ble­mer­ne al­vor­ligt, men og­så, at man har tænkt sig at ud­vi­se om­hu i det vi­de­re ar­bej­de. Sagt på dansk: Hast­værk er last­værk. Den hold­ning de­les dog ik­ke af op­po­si­tio­nen, hvor man vil ha­ve me­re tem­po på ini­ti­a­ti­ver­ne.

Hvor­for ik­ke? kred­sen bag Kri­mi­nal­forsor­gen, hvor Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti ik­ke er med. Her vil hun bl. a. vi­de, om par­ti­er­ne er eni­ge i hen­des di­ag­no­se, og om de me­ner, at der mang­ler no­get. Det me­ner DF og V ty­de­lig­vis, at der gør, men de kan ik­ke frem­fø­re det i den for­ligskreds i hvert fald.

Har mi­ni­ste­ren hand­let klogt? Umid­del­bart ja. Nu­vel, der er li­ge lov­lig me­get pro­ces, som først når sin af­slut­ning på den an­den si­de af et fol­ke­tings­valg, og for lidt ak­tiv age­ren li­ge nu og her. Men oft e er det fak­tisk gan­ske for­nuft igt at hånd­te­re svæ­re og lidt fø­lel­ses­la­de­de dis­kus­sio­ner med pro­ces og struk­tur. Når kon­klu­sio­ner­ne en­de­lig en­gang fo­re­lig­ger, er de stør­ste fø­lel­ser dam­pet af, og der er op­stå­et et me­re frem­kom­me­ligt for­hand­lings­kli­ma. Der er og­så ri­ci­si ved den frem­gangs­må­de. Hvis - de hø­je­re mag­ter for­by­de det - der plud­se­lig skul­le ske no­get tragisk og dra­ma­tisk igen, så vil den respekt, man umid­del­bart vin­der ved ik­ke at for­ha­ste sig, bli­ve afl yst af be­brej­del­ser for at ha­ve so­vet på sin vagt. Og så skal man al­tid hu­ske på, at et vær­dipo­li­tisk slags­mål om retspo­li­tik er en kamp, hvor de blå par­ti­er tra­di­tio­nelt står stærkt. Det er og­så værd at no­te­re sig, at Justits­mi­ni­ste­ri­et ser ud til at væ­re kom­met op på he­sten igen eft er en ka­o­tisk pe­ri­o­de. Det kan nok ik­ke ale­ne til­skri­ves en ny de­par­te­ments­chef, men for et halvt år si­den hav­de mi­ni­ste­ri­et næp­pe kun­net imø­de­kom­me mi­ni­ste­rens øn­sker om en hur­tig re­ak­tion på den må­de, som de kun­ne i den­ne uge.

Kø­rer det så ba­re i olie her­fra? Ab­so­lut ik­ke. Mi­ni­ste­ren kan godt sur­re sig fast til ma­sten på det go­de skib, for op­po­si­tio­nen vil sen­de et stormvejr i hen­des ret­ning. Hun vil bli­ve bom­bar­de­ret med spørgs­mål i rets­ud­val­get, fol­ke­tings­sa­len og pres­sen. Hun vil til gen­gæld for­sø­ge at hol­de kur­sen igen­nem struk­tur, pro­ces og for­ligskred­se. Det juri­di­ske sy­stem vil ma­ne til om­hu og det po­li­ti­ske sy­stem kal­de på hand­ling. Mon ik­ke de fl este dan­ske­re lig­ger et sted midt imel­lem.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.