’’

BT - - DEBAT -

I op­po­si­tio­nen har man al­le­re­de stil­let be­slut­nings­for­slag om nog­le af de ting, som ju­stits­mi­ni­ste­ren nu pe­ger på. Det gæl­der bl. a. skar­pe­re reg­ler for prø­ve­løsla­del­se, og så sent som i fe­bru­ar stil­le­de de et be­slut­nings­for­slag om ud­løs­ning af re­st­straf, som blev af­vist af re­ge­rin­gen og ven­stre­fl øj­en. De kan alt­så sag­tens pe­ge på ting, som de me­ner kan gen­nem­fø­res her og nu. Der­for kald­te Ven­stres retsord­fø­rer Kar­sten Lauritzen det for » no­get af en retspo­li­tisk ko­ven­ding fra re­ge­rin­gens si­de « og ud­tryk­te be­kym­ring for, at ju­stits­mi­ni­ste­rens ini­ti­a­ti­ver bli­ver en syl­te­kruk­ke. Og­så fra SFs Ka­ri­na Lorentzen blev der ef­ter­lyst hur­ti­ge­re hand­ling. Hun sag­de bl. a. at » Der er ik­ke no­get, som for­mår at slå hul på ra­di­ka­li­se­rin­gen her og nu. Jeg sy­nes, vi skal ha­ve nog­le fl ere per­so­ner i exit­for­løb og sik­re kri­mi­nal­forsor­gen til­stræk­ke­li­ge res­sour­cer til den ind­sats. «

Hvad sker der nu? DFs Pe­ter Skaarup har stil­let en ha­ste­fo­re­spørgsel til ju­stits­mi­ni­ste­ren i næ­ste uge, hvor han vil frem­sæt­te et be­slut­nings­for­slag om, at mi­ni­ste­ren skal skri­de til hand­ling nu. Det ta­ger ju­stits­mi­ni­ste­ren dog med ro, bl. a. for­di hun se­ne­re på ugen mø­des med for­ligs-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.