BE­VÆB­NET TI

De to mænd, der i går blev fængs­let i ter­r­or­sa­gen fra Kø­ben

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

OMAR EL- HUS­SE­IN, TER­R­O­RIST, SKUDT OG DRÆBT AF PO­LI­TI­ET

TER­R­OR­SA­GEN

De to yn­gre mænd, der i går blev va­re­tægts­fængs­let for at ha­ve hjul­pet ter­r­o­ri­sten Omar El- Hus­se­in un­der ter­ror- sky­de­ri­er­ne i Kø­ben­havn i mid­ten af fe­bru­ar, er i for­vej­en sær­de­les godt kendt af po­li­ti­et.

De se­ne­re år er de beg­ge tid­li­ge­re ble­vet an­holdt på fersk ger­ning ved alar­me­ren­de sto­re vå­ben­fund i Kø­ben­havn, hvor de til­sy­ne­la­den­de har fun­ge­ret som vå­ben­le­ve­ran­dø­rer for de­res ven­ner i ind­van­drer­ban­der un­der kon­fl ik­ter i ban­de­mil­jø­et.

Ma­re­ridt: ban­der og ter­r­o­ri­ster

Ved et af vå­ben­fun­de­ne be­slag­lag­de po­li­ti­et et so­lidt ar­se­nal på 14 mi­li­tær­ri­fl er, ma­skin­pi­sto­ler, en skar­pladt pi­stol, spræng­stof og to skud­sik­re ve­ste.

Hvis de ak­tu­el­le sig­tel­ser for at ha­ve hjul­pet Omar El- Hus­se­in vi­ser sig at hol­de stik, kan det væ­re vir­ke­lig­gø­rel­sen af en af PETs stør­ste be­kym­rin­ger de se­ne­re år – nem­lig et prak­tisk sam­ar­bej­de mel­lem ban­de­mil­jø­er­ne og ter­r­o­ri­ster.

Beg­ge de se­ne­st fængs­le­de har haft for­bin­del­se til ind­van­drer­ban­den Bro­t­has fra Mjøl­ner­par­ken, som ter­r­o­ri­sten Omar El- Hus­se­in iføl­ge po­li­ti­et og­så hav­de re­la­tion til ind­til sin død.

Da de to mænd på 25 og 30 år i går blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør ved Dom­mer­vag­ten i Kø­ben­havn, blev de beg­ge bl. a. sig­tet for at ha­ve hjul­pet Omar El- Hus­se­in med at bort­skaff e den M95- au­to­ma­triff el, som han skød med un­der an­gre­bet på kul­tur­hu­set Kr­udt­tøn­den på Øster­bro i Kø­ben­havn.

Med hjem­me­værns­ri­fl en, der var rø­vet af bandefolk fra grup­pe­rin­gen La Ra­za un­der et hjem­me­rø­ve­ri mod en hjem­me­værns­mand i Ring-

25- ÅRIG SIG­TET Den ene af de to mænd, der i går blev fængs­let for at ha­ve hjul­pet ter­r­o­ri­sten Omar El- Hus­se­in ved sky­de­ri­er­ne i Kø­ben­havn, er tid­li­ge­re dømt for et kæm­pe vå­ben­la­ger un­der ban­de­kri­gen i 2008. Fo­to: Po­li­ti­et sted i 2013, aff yre­de ter­r­o­ri­sten 28 skud for­an Kr­udt­tøn­den, hvor den 55- åri­ge fi lmin­struk­tør Finn Nør­gaard blev dræbt og tre po­li­ti­folk sår­et.

Sam­ti­dig blev de to se­ne­st an­hold­te sig­tet for at ha­ve hjul­pet Omar ElHus­se­in ved at skju­le hans tøj eft er at­ten­ta­tet på Øster­bro, li­ge­som de skul­le frem­skaff et ’ an­dre eff ek­ter’, der blev brugt til det eft er­føl­gen­de an­greb ved den jø­di­ske sy­na­go­ge i Krystal­ga­de, hvor den fri­vil­li­ge vagt Dan Uzan, 37, blev dræbt med pi­stolskud, mens to po­li­ti­folk blev sår­et af skud.

Beg­ge de an­hold­te næg­te­de sig skyl­di­ge, men blev eft er grund­lovs­for­hør for luk­ke­de dø­re va­re­tægts­fængs­let frem til tors­dag 26. marts på en sig­tel­se for med­vir­ken til drab.

Ik­ke mindst den 30- åri­ge er tid­li­ge­re straff et i en kæm­pe vå­bensag, hvor han af po­li­ti­et blev be­teg­net som en to­ne­an­gi­ven­de fi gur i ind­van­drer­ban­den Bro­t­has, der har sit ud­spring i Mjøl­ner­par­ken på Nør­re­bro.

Spræng­stof og au­to­mat­vå­ben

I 2008 blev den han sam­men med to ban­de- kammerater an­holdt i en lej­lig­hed på Nør­re­bro i Kø­ben­havn, hvor det bog­sta­ve­ligt talt fl ød med

30- ÅRIG SIG­TET spræng­stof og vå­ben, da po­li­ti­et storme­de ste­det kl. 05 om mor­ge­nen. Det ske­te eft er et tip i den på det tids­punkt igang­væ­ren­de ban­de­krig mel­lem un­ge ind­van­dre­re på den ene si­de og Hells An­gels- ro­ck­e­re med støt­ter­ne fra AK81 på den an­den si­de.

I lej­lig­he­den fandt po­li­ti­et ik­ke min­dre end 14 mi­li­tær­ri­fl er samt ma­skin­pi­sto­ler og spræng­stof, der ved hjælp af en de­to­na­tor og en hjem­mela­vet fj ernsty­rings­me­ka­nis­me i en mo­bil­te­le­fon så ud til at skul­le bru­ges til at la­ve en livs­far­lig, tids­indstil­let bom­be. På stu­e­bor­det fandt be­tjen­te­ne des­u­den en skar­pladt pi­stol, mens de man­ge an­dre vå­ben samt pla­stisk spræng­stof og to skud­sik­re ve­ste lå i is­ho­ck­eytak­ser på gul­vet.

Det end­te med at ko­ste den nu 30- åri­ge en straf på knap seks års fængsel.

På kir­ke­går­den eft er vå­ben­la­ger

Den an­den af gårs­da­gens to fængs­le­de i ter­r­or­sa­gen har og­så i for­vej­en en al­vor­lig vå­bensag på straff eat­te­sten. For to år si­den blev den nu 25- åri­ge mand sam­men med 11 an­dre bandefolk an­holdt på fersk ger­ning, mens grup­pen var ved at gra­ve et skjult vå­ben­la­ger op ved en kir­ke­gård i ud­kan­ten af Kø­ben­havn.

I en ta­ske fandt po­li­ti­et tre over­sa­ve­de ge­væ­rer, 19 pa­tro­ner, en ma­che­te, en dolk og en fol­dek­niv. Iføl­ge dom­men blev det i ret­ten be­vist, at det var ban­de­grup­pe­rin­gen Bro­t­has fra Mjøl­ner­par­ken, der hav­de i sin­de at over­dra­ge våb­ne­ne til grup­pe­rin­gen VHK ( Væ­re­bros Hår­de Ker­ne). VHK lå på det tids­punkt i krig mod ban­de­grup­pe­rin­gen LFT ( Loy­al To Fa­mi­lia). Si­den er VHK ble­vet ind­lem­met i ro­ck­er­grup­pen Sa­tu­da­rah.

For­ud for fængs­lin­gen i går af de to mænd på 25 år og 30 år sad i for­vej­en tre an­dre mænd fængs­let for at ha­ve hjul­pet Omar El- Hus­se­in i for­bin­del­se med de to drab og fem drabs­for­søg i Kø­ben­havn. Va­re­tægts­fængs­lin­gen for al­le fem ud­lø­ber på tors­dag 26. marts.

LØR­DAG 21. MARTS 2015

Beg­ge de se­ne­st fængs­le­de har haft for­bin­del­se til ind­van­drer­ban­den Bro­t­has fra Mjøl­ner­par­ken, som ter­r­o­ri­sten Omar El- Hus­se­in iføl­ge po­li­ti­et og­så hav­de re­la­tion til ind­til sin død.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.