Ka­non- ue­nig

BT - - NYHEDER - Sid­sel Brandt Has­berg og Pel­le Dam Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

VÅBENKØB

For­svars­mi­ni­ste­ri­ets fag­folk vil bru­ge op imod en halv mil­li­ard kro­ner på at kø­be et nyt og højt avan­ce­ret vå­ben­sy­stem i Is­ra­el. Der er ta­le om så­kaldt selv­kø­ren­de ar­til­le­ri, der kan af­fy­re gra­na­ter med en ræk­ke­vid­de på mindst 40 ki­lo­me­ter.

Eks­per­ter i For­svars­mi­ni­ste­ri­ets Ma­te­ri­el- og Ind­købs­sty­rel­se bad 8. de­cem­ber sid­ste år mi­ni­ste­ri­et om at god­ken­de ind­kø­bet af det is­ra­el­ske vå­ben­sy­stem, der ef­ter en åre­lang ud­valgs­pro­ces blev fun­det langt bed­re end to an­dre mu­li­ge le­ve­ran­dø­rers, men end­nu har For­svars­mi­ni­ste­ri­et ik­ke gi­vet grønt lys, er­fa­rer Ra­dio24­Syv.

Nyhe­den om, at for­sva­ret øn­sker at kø­be ar­til­le­ri i Is­ra­el, væk­ker kri­tik fra En­heds­li­sten, der som Fol­ke­tin­gets ene­ste par­ti ik­ke er en del af for­svars­for­li­get. » Det er dybt be­kym­ren­de, hvis Dan­mark kø­ber vå­ben af Is­ra­els mi­li­tæ­rin­du­stri. Is­ra­el er en me­get brutal be­sæt­tel­ses­magt, som er an­kla­get for grove krigs­for­bry­del­ser, og jeg me­ner gan­ske en­kelt ik­ke, at det er et land, Dan­mark skal kø­be vå­ben af, « si­ger ven­stre­fløjs­par­tiets for­svarsord­fø­rer Ni­ko­laj Vil­lum­sen til Ra­dio24­syv.

Bedst til pri­sen?

Det kan dog bli­ve svært at und­gå, da po­li­ti­ker­ne af juri­di­ske grun­de kun me­get van­ske­ligt vil kun­ne til­si­de­sæt­te den fag­li­ge vur­de­ring af, at det is­ra­el­ske sy­stem er bedst til pri­sen.

Der­med er Dan­mark re­elt tvun­get til at kø­be det valg­te sy­stem, uan­set hvad ven­stre­fløj­en måt­te me­ne, og den is­ra­el­ske le­ve­ran­dør blev da og­så for år til­ba­ge god­kendt som mu­lig le­ve­ran­dør.

I den an­den en­de af det po­li­ti­ske spek­trum ly­der der da og­så helt an­dre to­ner.

» Jeg me­ner, at det dan­ske for­svar skal ha­ve det bed­ste ma­te­ri­el. Vi skal ik­ke ha­ve det mest po­li­tisk kor­rek­te ma­te­ri­el ef­ter en so­ci­a­li­stisk hold­ning. Vi skal ha­ve det bed­ste ma­te­ri­el. Og da skal man selv­føl­ge­lig kun­ne for­hol­de sig neut­ralt og for­nuf­tigt til is­ra­el­ske pro­du­cen­ter, « si­ger Dansk Fol­ke­par­tis for­svars- ord­fø­rer Ma­rie Krarup til Ra­dio24­syv.

Ik­ke de­sto min­dre er em­net po­li­tisk føl­somt, især for ven­stre­fløj­en, her­un­der re­ge­rings­par­ti­er­ne, på­pe­ger Ber­ling­s­kes for­svarsjour­na­list Chri­sti­an Brøn­dum.

» Det vil helt sik­kert væ­re svært for SF at slu­ge en be­slut­ning om at kø­be is­ra­elsk og sik­kert og­så for de­le af So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og De Ra­di­ka­les bag­land, « si­ger han til Ra­dio24­syv.

Ube­ha­ge­lig sag i valg­kamp

Indstil­lin­gen er iføl­ge ra­di­o­ka­na­lens op­lys­nin­ger end­nu ik­ke ble­vet fo­re­lagt po­li­ti­ker­ne i for­svars­for­li­get til god­ken­del­se. Eva­lu­e­rin­gen af de tre kan­di­da­ter fo­relå el­lers al­le­re­de i de­cem­ber sid­ste år, vi­ser en ak­tind­sigt, Ra­dio24­syv har få­et.

En ræk­ke par­ti­er har af­vist at kom­men­te­re Ra­dio24­syvs op­lys­nin­ger, og fle­re af dem hen­hol­der sig til, at de for­ven­ter en ori­en­te­ring på et mø­de i for­svars­for­ligskred­sen 27. marts. Em­net har imid­ler­tid iføl­ge Chri­sti­an Brøn­dum væ­ret på dags­or­de­nen fle­re gan­ge tid­li­ge­re blot for al­li­ge­vel at bli­ve ud­sat.

» Det vil­le væ­re en ube­ha­ge­lig sag at ha­ve med at gø­re i en valg­kamp: Hvor­for skal man kø­be fra Is­ra­el, som jo - vil no­gen ar­gu­men­te­re for - bru­ger si­ne vå­ben til at jæv­ne Ga­za by med jor­den den ene gang ef­ter den an­den? Så den dis­kus­sion kun­ne man da sag­tens fo­re­stil­le sig, at man kun­ne øn­ske at ud­sky­de til ef­ter fol­ke­tings­val­get, « si­ger Chri­sti­an Brøn­dum til Ra­dio24­syv.

Ind­kø­bet af nye ar­til­le­ri­sy­ste­mer af ty­pen At­mos fra det is­ra­el­ske fir­ma El­bit sker for at er­stat­te det dan­ske for­svars 32 ame­ri­kan­ske så­kald­te hau­bit­se­re, der stam­mer helt til­ba­ge fra 1965.

Der skal iføl­ge for­sva­rets ud­buds­be­kendt­gø­rel­se kø­bes mel­lem ni og 21 nye hau­bit­se­re til en for­ven­tet pris på mel­lem 500 mil­li­o­ner og en mil­li­ard dan­ske kro­ner.

For­sva­ret vil kø­be et nyt ar­til­le­ri­sy­stem af ty­pen At­mos fra det is­ra­el­ske fir­ma El­bit.

Fo­to: El­bit

» Jeg me­ner gan­ske en­kelt ik­ke, at det er et land, Dan­mark skal kø­be vå­ben af, « si­ger En­heds­li­stens for­svarsord­fø­rer Ni­ko­laj Vil­lum­sen til Ra­dio24­syv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.