Frisko­le send­te kun dren­ge­ne til Mek­ka

BT - - NYHEDER - Ka­ren Cle­ment BNB

ULOV­LIGT

Det er i strid med loven, når en mus­lim­sk frisko­le sen­der dren­ge­ne på stu­di­e­tu­re til Mek­ka i Sau­di- Ara­bi­en, mens pi­ger­ne må bli­ve hjem­me. Det fast­slår Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et iføl­ge Al­tin­get. dk.

At for­skel­s­be­hand­le på den må­de er et brud på frisko­le­loven, og Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et kræ­ver nu, at Lyk­ke­sko­len i Aar­hus- for­sta­den Bra­brand til­ba­ge­be­ta­ler 111.000 kro­ner, som den har få­et i til­skud af sta­ten til pil­grims­rej­ser­ne.

Sam­ti­dig er sko­len ble­vet på­budt at indstil­le tu­re­ne til Mek­ka, hvis ik­ke og­så pi­ger­ne får lov til at kom­me med, skri­ver Al­tin­get. dk.

Tu­re­ne er ulov­li­ge, for­di dren­ge­ne og pi­ger­ne er ble­vet stil­let for­skel­ligt i un­der­vis­nin­gen.

For­skel­s­be­hand­ling

’ Der er end­vi­de­re ta­le om, at sko­len ved at dæk­ke en del af ud­gif­ter­ne til tu­re­ne til Mek­ka har an­vendt stat­stilskud til un­der­vis­ning, der ale­ne har væ­ret for­be­holdt dren­ge. Her­ved er stat­stilskud­det an­vendt for­skel­ligt i for­hold til dren­ge og pi­ger på sko­len,’ skri­ver Kvalitets- og Til­syns­sty­rel­sen i Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et i et brev til Lyk­ke­sko­len iføl­ge Al­tin­get. dk.

Sko­len har for­kla­ret, at bå­de dren­ge og pi­ger ’ i prin­cip­pet’ har få­et til­bud om at kom­me med på tu­ren, men at Sau­diAra­bi­en al­tid har af­vist at gi­ve visum til sko­lens pi­ger. Men den for­kla­ring har Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et alt­så valgt ik­ke at ta­ge med i vur­de­rin­gen af sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.