’ Børn kan ro­ligt le­ge i nær­he­den af ul­ven’

Ul­ve- eks­pert me­ner ik­ke, at der er grund til at væ­re ban­ge, da ul­ve for­bin­der lug­ten af men­ne­sker med fa­re

BT - - NYHEDER - To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ bt. dk GRA­FIK: Öberg

DNA- PRØ­VER

Ul­ve er så ban­ge for men­ne­sker, at dag­in­sti­tu­tio­ner­ne i Kol­ding trygt kan ta­ge på sko­vud­flugt, ef­ter dna- prø­ver i går vi­ste, at det er en ulv, der har dræbt to rå­dyr i Ma­ri­e­lund­sko­ven ved Kol­ding Cen­trum.

I lø­bet af den se­ne­ste må­ned har man i Kol­ding Skov, som bli­ver til Ma­ri­e­lund­sko­ven tæt­te­re på Kol­ding Cen­trum, fun­det tre dræb­te rå­dyr. Dnaprø­ver vi­ser nu, at to af rå­dy­re­ne blev dræbt af en ulv.

Selv­om Ma­ri­e­lund­sko­ven lig­ger tæt på ba­ne­gård, sy­ge­hus, dag­in­sti­tu­tio­ner og be­bo­el­se, bør man ik­ke væ­re ban­ge for at be­væ­ge sig ind i sko­ven, me­ner bå­de borg­me­ster i Kol­ding Jørn Pe­der­sen og Na­tursty­rel­sen. Ud­over at hol­de et in­for­ma­tions­mø­de for bor­ger­ne har man og­så ta­get kon­takt til dag­in­sti­tu­tio­ner­ne, der græn­ser op til sko­ven. Bud­ska­bet er, at man en­de­lig ba­re skal ta­ge på sko­v­tur. Det me­ner en eks­pert i ul­ve ly­der som en god idé:

Råd: Tal med pæ­da­go­ger­ne

» Selv­føl­ge­lig bli­ver folk ban­ge, når de hø­rer, at der er ul­ve på spil. Men man skal en­de­lig ta­ge bør­ne­ne ud i sko­ven. Og jo me­re de kan væ­re børn og lar­me der­u­de, des bed­re. Det hol­der nem­lig ul­ven væk. Men der er in­gen grund til at væ­re ban­ge. Hvis man som for­æl­dre er ban­ge for, at ens barn skal i sko­ven, skal man da rin­ge til bar­nets in­sti­tu­tion og snak­ke med pæ­da­go­ger­ne. Det vil jeg rå­de til. Men jeg er sik­ker på, at pæ­da­go­ger­ne har godt styr på bør­ne­ne, og de skal ik­ke væ­re me­re på vagt end sæd­van­ligt, « si­ger Thomas Se­cher Jensen, som er se­ni­o­r­for­sker ved Na­tur­hi­sto­risk Mu­se­um i Aar­hus.

Han kan godt for­stå, at folk er ban­ge for ul­ve, da det er det stør­ste rov­dyr, vi har i Dan­mark. Men der er in­gen grund til den sto­re frygt, me­ner ul­ve­eks­per­ten:

» Vi har kun re­gi­stre­ret to drab på men­ne­sker af ul­ve i Nor­da­me­ri­ka og Eu­ro­pa til­sam­men over de se­ne­ste 50 år. Vi træk­ker vo­res er­fa­ring fra ud­lan­det, da ul­ve i Dan­mark er gan­ske nyt, og alt vi­ser os, at man ik­ke skal fryg­te ul­ven, da den er ut­ro­lig sky, « si­ger Thomas Se­cher Jensen.

Selv­om mu­lig­he­den for at mø­de ul­ven er me­get lil­le, er det dog godt at vi­de, hvad man bør gø­re i til­fæl­de af, at man mø­der en ulv:

Her er der plads til ul­ven

Kil­de: DCE - na­tio­nalt cen­ter for mil­jø og ener­gi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

LØR­DAG 21. MARTS 2015

Ul­ven

var ud­ryd­det i Dan­mark i 1813, men i novem­ber 2012 fandt Na­tursty­rel­sen en død ulv i Na­tio­nal­park Thy.

har for­ske­re fra Aar­hus Uni­ver­si­tet på­vist spor fra 19 ha­nul­ve, her­af en, der med sik­ker­hed har slå­et sig ned fast i et be­stemt om­rå­de.

er fre­det, og den le­ver ho­ved­sa­ge­ligt af råvildt og kron­vildt.

ser ik­ke men­ne­sket som et byt­te og vil nor­malt und­gå men­ne­ske­kon­takt.

er ble­vet dræbt i Eu­ro­pa, fi­re i Rusland og en i Nor­da­me­ri­ka af ik­ke­ra­bies­smit­te­de ul­ve gen­nem de sid­ste 60 år.

på bag­grund af, at der le­ver cir­ka 10.00020.000 ul­ve i Eu­ro­pa, cir­ka 40.000 ul­ve i Rusland og cir­ka 60.000 ul­ve i Nor­da­me­ri­ka.

Kir­sten Bros­bøl ( S) har lan­ce­ret en for­valt­nings­plan for ulv i den dan­ske na­tur, der bl. a. fast­læg­ger kom­pen­sa­tion for ska­der for­voldt af ulv samt til­skud til ul­ve­sik­re hegn.

Si­den

Ul­ven

Ul­ven

Fi­re men­ne­sker

Det skal ses

Mil­jø­mi­ni­ster

Jørn Chem­nitz, Kol­ding Kom­mu­nes na­tur­fags­kon­su­lent, ved det før­ste rå­dyr, som blev fun­det dræbt i Kol­ding Skov.

Fo­to: Jørn Chem­nitz

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.