’’

BT - - NYHEDER - Thomas Se­cher Jensen, eks­pert i ul­ve

Man skal en­de­lig ta­ge bør­ne­ne ud i sko­ven. Og jo me­re de kan væ­re børn og lar­me der­u­de, des bed­re. Det hol­der nem­lig ul­ven væk

» Der er in­gen grund til at væ­re ban­ge. Ul­ve er ban­ge for men­ne­sker og for­bin­der lug­ten af men­ne­sker med fa­re. Ri­si­ko­en for, at dag­in­sti­tu­tio­ner­ne mø­der ul­ven, er me­get lil­le. Hvis det var mig, der stød­te på en ulv, vil­le jeg ba­re stå stil­le og ny­de den sto­re op­le­vel­se. Det vær­ste, man kan gø­re, er at be­gyn­de at lø­be væk. Ul­ven er et rov­dyr og vil in­stink­tivt se én som et byt­te, hvis man lø­ber væk fra den. Det bed­ste er at bak­ke lang­somt bag­læns og gø­re sig stor. Man kan og­så fæg­te med ar­me­ne og klap­pe, « si­ger Thomas Se­cher Jensen.

Der er stor sand­syn­lig­hed for, at ul­ven al­le­re­de nu har for­ladt Kol­ding Skov, da kun én af de 19 ul­ve, man har kend­skab til i Dan­mark, har slå­et sig fast ned i ét om­rå­de. Re­sten strej­fer om­kring, og en ulv kan til­ba­ge­læg­ge 100 ki­lo­me­ter på et døgn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.