Fri­kendt for tuk­tuk- skud ’’

Be­tjent slip­per for straf eft er at ha­ve sår­et chauff ør

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk An­kla­get 32- årig be­tjent

Han hav­de rig mu­lig­hed for at stop­pe el­ler kø­re udenom, men det gjor­de han ik­ke, og jeg var sik­ker på, at han vil­le kø­re mig ned

FRI­KENDT

En 32- årig be­tjent fra Østjyl­lands Po­li­ti kun­ne i går drage et let­tel­sens suk, da han blev fri­kendt for vold og hen­syns­løs fa­re­for­vol­del­se eft er en sku­depi­so­de i novem­ber 2013.

Det af­gjor­de en doms­mands­ret i går ved Ret­ten i Aar­hus. Dom­men var enstem­mig.

» Jeg er glad. Det var det re­sul­tat, vi reg­ne­de med, « si­ger for­sva­rer Mette Grith Stage, hvis kli­ent har næg­tet sig skyl­dig un­der he­le sa­gen.

Sku­depi­so­den fandt sted 1. novem­ber 2013, hvor po­li­ti­be­tjen­te fra Østjyl­lands Po­li­ti for­gæ­ves hav­de for­søgt at stop­pe fø­re­ren af tuk­tuk­ken cen­tralt i Aar­hus. Be­tjen­te­ne med­del­te over ra­dio­en, at kø­re­tø­jet skul­le stop­pes. Po­li­ti­be­tjen­ten har un­der rets­sa­gen for­kla­ret, at han med fag­ter for­søg­te at stop­pe kø­re­tø­jet, men da det gik op for ham, at fø­re­ren ik­ke hav­de i sin­de at stop­pe, så han sig nødsa­get til at træk­ke sin pi­stol og aff yre tre skud mod tuk­tuk­ken. Iføl­ge hans for­kla­ring sig­te­de han eft er at ram­me no­get me­ka­nisk på kø­re­tø­jet for at få den til at stop­pe.

» Han hav­de rig mu­lig­hed for at stop­pe el­ler kø­re udenom, men det gjor­de han ik­ke, og jeg var sik­ker på, at han vil­le kø­re mig ned, « for­kla­re­de be­tjen­ten.

Pro­mil­le på 2,26

Et af skud­de­ne ram­te fø­re­ren, René Ek­ke­lund Jør­gen­sen, i be­net. Han er over­ra­sket over, at be­tjen­ten blev fri­kendt.

» Jeg er skuff et. Det var langt­fra det, jeg hav­de reg­net med. Min til­lid til po­li­ti­et er me­get lil­le eft er det her, « si­ger han til BT.

En blod­prø­ve, ud­ta­get en lil­le ti­mes tid eft er sku­depi­so­den, vi­ste, at han hav­de en pro­mil­le på 2,26.

René Ek­ke­lund Jør­gen­sen blev da­gen eft er frem­stil­let i grund­lovs­for­hør, sig­tet for bl. a. hen­syns­løs fa­re­for­vol- del­se, grov vold og spi­ri­tus­kør­sel. Nu, hvor sa­gen mod be­tjen­ten er af­slut­tet, vil der bli­ve ta­get stil­ling til, om der skal rej­ses til­ta­le mod ham.

» Det bli­ver der helt sik­kert. Men jeg ta­ger min straf som en mand. Hvis man har gjort no­get for­kert, så må man ta­ge sin straf, « si­ger René Ek­ke­lund Jør­gen­sen.

Et vid­ne for­kla­re­de un­der sa­gen, at po­li­ti­be­tjen­ten ik­ke stod på vej­en, og der­for ik­ke var i fa­re for at bli­ve ramt. Doms­mands­ret­ten valg­te at se bort fra den for­kla­ring, da ret­ten ik­ke fandt, at den stem­te overens med de tek­ni­ske be­vi­ser.

Po­li­ti­be­tjen­ten øn­ske­de ik­ke at ud­ta­le sig til pres­sen eft er dom­men, men hans for­sva­rer op­ly­ser, at han er let­tet.

» Det er ik­ke så­dan, at han er i en sej­rs­rus. Han har un­der he­le sa­gen fast­holdt, at han hand­le­de rig­tigt i si­tu­a­tio­nen, « si­ger Mette Grith Stage.

Hun me­ner, at dom­men an­er­ken­der, at hen­des kli­ent som po­li­ti­be­tjent le­ve­de op til sin hand­lepligt.

» Dom­men vi­ser, at han er en po­li­ti­mand, som pas­se­de sit ar­bej­de, « si­ger Mette Grith Stage.

An­kla­ge­myn­dig­he­den har nu 14 da­ge til at vur­de­re, om sa­gen skal an­kes til lands­ret­ten. Den nu fri­kend­te po­li­ti­be­tjent kan at­ter ven­de til­ba­ge til sit ar­bej­de. Var han ble­vet kendt skyl­dig, vil­le han ha­ve mi­stet sit job som po­li­ti­be­tjent.

Si­den 1930 er kun to dan­ske po­li­ti­be­tjen­te fun­det skyl­di­ge i at ha­ve brugt tje­ne­ste­vå­ben i strid med reg­ler­ne. Se­ne­st i 2008, hvor en be­tjent blev dømt for vold af sær­lig far­lig ka­rak­ter, eft er han skød en mand i et ind­købs­cen­ter i Hanst­holm. René Ek­ke­lund Jør­gen­sen blev skudt af po­li­ti­et, da han i sin tuk­tuk kom for tæt på en be­tjent.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.